Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiLypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut
Aloituspäivä1.1.2024
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöEeva-Kaisa Pulkka
KuvausLypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut -hankkeen tavoitteena on löytää vaaditut kriteerit täyttäviä kuivikevaihtoehtoja ja tuottaa monipuolinen, puolueeton tietopaketti lypsykarjojen kuivikevalintojen tueksi. Tavoitteena on koota hajallaan oleva tutkimustieto ja yhdistää se lypsykarjatiloilta saatavaan kokemusperäiseen tietoon ja osaamiseen eri kuivikkeista ja niiden käytettävyydestä. Kootulle tiedolle eri kuivikkeista on todellinen tarve, sillä turvetta ei voida korvata yhdellä yksittäisellä kuivikkeella, vaan on löydettävä useita eri turvallisia ja taloudellisia vaihtoehtoja tilojen käyttöön mahdollisimman nopeasti.
KehittämistarveSuomen JTF-suunnitelman tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä ja luopua käytöstä kokonaan pidemmällä aikavälillä. Tämä vähentää myös kuiviketurpeen saatavuutta, sillä turpeen nostaminen pelkästään kuivikekäyttöön ei ole kannattavaa. Energiaturpeen käytön väheneminen ohjaa myös muita kuivikkeeksi sopivia puupohjaisia materiaaleja, kuten pelleteiksi puristettavaa kutteria ja purua, energiakäyttöön kuivikekäytön sijaan. Nämä tekijät yhdessä heikentävät merkittävästi nykyisten kuivikkeiden saatavuutta ja nostavat kuivituksen hintaa.
Kuivitus on lypsykarjoissa merkittävä eläinten hyvinvointi- ja elintarviketurvallisuustekijä ja kuiviketta tarvitaan tiloilla päivittäin. Kuivikevalinnoissa on huomioitava kuivikkeen imukyky, vaikutukset eläinten terveyteen, hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen ja navetassa työskentelevien ihmisten terveyteen sekä kuivikkeiden sopivuus ja käytettävyys navetoissa. Lisäksi kuivikkeen on oltava taloudellista ja ympäristön kannalta kestävää käyttää. Jos kuiviketta voi kierrättää mahdollisimman pitkään ja hyödyntää lopuksi se omalla tilalla lannoitteena tai muussa käytössä, niin se parantaa tilan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.
ToimenpiteetLypsylehmien kuivikkeet -taustaselvityksessä kootaan olemassa olevasta tieteellisestä kirjallisuudesta ja kansainvälisistä raporteista, hankkeissa tehdyistä selvitystöistä sekä viljelijöiden käytännön kokemuksista julkaistava katsaus, johon kuivikkeiden käyttöön liittyvä tieto on koottuna.? Tavoitteena on esittää tieteellistä tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa suomeksi tiedon soveltamisen helpottamiseksi käytännössä.

Kuivituksen toteutusta ja vaikutuksia käytännössä tutkitaan tekemällä erilaisia mittauksia kuivikkeiden laadusta ja eri kuivikkeiden vaikutuksista navetan olosuhteisiin, työntekijöiden altistukseen, työnkäyttöön ja eläinten hyvinvointiin. Mittauksia tehdään hankkeessa mukana olevilla lypsykarjatiloilla.

Kartoitetaan eri kuivikkeiden vaikutusta rakennusteknisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on löytää ne kohdat, jotka tulee huomioida rakennussuunnittelussa.

Vertaillaan kuivitusratkaisujen taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia laskelmin ja elinkaariarvioinnin avulla.

Tuloksista laaditaan tietopaketti, joka auttaa valitsemaan kullekin tilalle sopivan kuivikkeen ja ennakoimaan mahdollisia riskejä.
Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti koko hankkeen ajan.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy kattavasti eri kuivitusratkaisuja esittelevä tietopaketti, jonka avulla viljelijä voi valita tilalleen parhaiten soveltuvan kuivikkeen sekä ennakoida ja pienentää mahdollisia kuivitukseen liittyviä riskejä ja virheinvestointeja. Ratkaisut ovat kokonaisvaltaisesti kestäviä ja tuotannon kannattavuutta tukevia. Hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista tuotetaan artikkeleita, somejulkaisuja ja muuta helposti hyödynnettävää materiaalia. Hankkeen tuottama tieto auttaa tilojen ohella navettasuunnittelijoita, neuvojia, opettajia ja muita alan asiantuntijoita ohjaamaan kuivituksessa kestäviin ja taloudellisiin ratkaisuihin. Hanke keskittyy lypsykarjatilojen kuivitusratkaisuihin, sillä kuivituksen tarpeessa, kuivikkeelta vaadittavissa ominaisuuksissa ja eri kuivikkeiden soveltuvuudessa eri tuotantosuuntiin on eroja.
KumppanitHanke toteutetaan neljään eri maakunnan yhteistyönä ja mukana ovat Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Ryhmähankkeen päätoteuttajana on Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston mittaustekniikanlaitos, Työtehoseura ja Työterveyslaitos. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu tuovat hankkeeseen kokonaisvaltaista kotieläintuotannon osaamista, jota he ylläpitävät osana agrologikoulutusta. Lisäksi ammattikorkeakouluilla on vahvaa hanketoiminnan sekä viestinnän osaamista. Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö tuo hankkeeseen ympäristön olosuhteiden mittaamiseen ja mikrobiologiaan liittyvää erikoisosaamista. Luonnonvarakeskuksen erikoisosaamista hankkeessa ovat eläinten hyvinvointi, elinkaariarviointi ja talouslaskenta. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä tuo hankkeen demonstraatioalustaksi oman opetusnavettansa, jossa käytetään tällä hetkellä kuivikkeena lietelannasta separoitua kuivajaetta. Työterveyslaitoksen toimesta selvitetään työntekijöiden altistumista kuivikkeiden kemiallisille ja mikrobiologisille epäpuhtauksille. Työtehoseura arvioi eri kuivitusratkaisujen vaikutuksia työn tehokkuuteen ja suoritusedellytyksiin sekä kustannusten hallintaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat lypsykarjatilojen yrittäjät, karjatilojen työntekijät, alan neuvojat, opettajat ja tutkijat sekä eläinlääkärit ja maatalouden rakennussuunnittelijat.
RahoittajaJTF 2021-27