Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiKohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III
Aloituspäivä1.8.2023
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAnu Tiikkainen
KuvausHankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa ja ravinteiden kierrätystä. Tämä tehdään etsimällä kustannustehokkaita ratkaisuja toimintamallin ympärille. Huomioon otetaan erilaisten maatilojen erilaiset tarpeet ja taustat, sekä esiin nousevat uudet ratkaisut ja teknologiat. Biokaasulaitosten kestävyys arvioidaan tuottamalla lisätietoa laitosten kasvihuonekaasupäästöistä eri toiminnan vaiheissa vuodenaikavaihtelut huomioiden sekä kehittämällä jäljitettävyyteen liittyviä toimintatapoja. Lisäksi arvioidaan kustannukset ja toimien työllistämisvaikutukset. Poikkileikkaavina teemoina ovat digitaalisuus, ilmastonmuutos ja kiertotalous.
KehittämistarveIlmasto- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimia, joilla voidaan lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja ravinteiden kierrätystä. Fossiilitaloudesta luopuminen aiheuttaa siirtymävaiheessa haittavaikutuksia alueellisesti, kun fossiilisten polttoaineiden, kuten turpeen ympärille rakentunut elinkeinorakenne väistämättä muuttuu. Elinvoimaisuuden vahvistaminen murrostilassa vaatiikin alueellisia toimia, koska uhkana on negatiivisia vaikutuksia alueen työllisyyteen ja energiahuoltoon. Turpeen energiakäytön vähentäminen vaikuttaa sekä suoraan turve- ja energiantuotantoon, mutta myös esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaan.

Biokaasuntuotannolla voidaan vastata edellä mainittuihin haasteisiin ja luoda uutta liiketoimintaa maaseutuvaltaisille alueille. Biokaasuntuotanto on yleisesti hyväksyttyä, edistää muutosjoustavuutta ja turvaa kotimaisen energian ja raaka-aineiden tuotantoa. Biokaasuntuotannon lisäämiseksi tarvitaan lisää tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja logistiikkaratkaisuista, jotka vaikuttavat merkittävästi toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi ravinteiden kierrätyksen tehostaminen parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa siten vaikuttaa ruokaturvaan ja maaseudun elinvoimaisuuteen.
Toimenpiteet
TuloksetLyhyellä aikavälillä hankekokonaisuus edesauttaa kannattavia ja kestäviä maatilamittakaavan biokaasulaitosten investointeja.

Työpakettien tulokset:
TP1 Synteesi, jossa tiivistetään eri toimintamallien hyvät puolet ja haastekohdat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän synteesin avulla biokaasuntuotannosta kiinnostuneen viljelijän tai muun toimijan on helpompaa hahmottaa biokaasulaitoksen suunnitteluun ja investointipäätökseen vaikuttavia asioita ja toimenpiteitä.

TP2 Koonti mädätteen tehokkaiden käsittelyiden toimintatavoista.

TP3 Koonti kustannustehokkaista uusista ratkaisuista maatilamittakaavan biokaasulaitoksille.

TP4 Raportti kehitetyn mittausmenetelmän eduista sekä arvio biokaasulaitosten päästöistä valituilla esimerkkilaitoksilla.

TP5 Onnistuneen viestinnän ansioista kohde- ja sidosryhmät ovat kiinnostuneita projektin etenemisestä ja tuloksista. Hankkeessa tuotettu tieto tavoittaa kohderyhmän nopeasti.


Pitkällä aikavälillä hanke vastaa Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteeseen lisätä biokaasuntuotantoa sekä tehostaa lannan hyödyntämistä osana Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Biokaasutuotannon lisääminen ja fossiilisen energian korvaaminen edesauttavat ilmastonmuutoksen hillinnän ja lämpenemisen pysäyttämisen tavoitteita (tavoitetaso 1,5-2 °C). Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa maatalouden toimintaedellytysten varmistamiseksi.
KumppanitHankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Itä-Suomen Yliopisto (UEF) sekä Savonia ammattikorkeakoulu.
RahoittajaJTF 2021-27