Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiKestävää kasvua pk-yrityksille
Aloituspäivä1.1.2024
Lopetuspäivä31.3.2026
www-sivuthttps://kestavaakasvua.savonia.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöLauri Kerman
KuvausKestävää kasvua pk-yrityksille -hankkeen tavoitteena on lisätä alueen pk-yritysten kasvua, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Se tapahtuu tukemalla yritysten liiketoiminnan muutosta kohti kestävää liiketoimintaa, kestävämpiä tuote- ja palvelukonsepteja sekä digisiirtymää niiden tukena.
Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yritysten tietoa EU-taksonomian (Euroopan unionin kestävän rahoituksen asetus) ja muun kansainvälisen ja kansallisen ohjauksen periaatteista ja niiden merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä.
KehittämistarveVastuullisuuden ja kaksoissiirtymän (digitaalinen ja vihreä siirtymä) käsitekenttä on laaja ja osittain vielä yritystenkin vaikea hahmottaa. Hankkeen taustalla on havainto siitä, että Pohjois-Savon yrityksissä on vielä paljon epätietoisuutta siitä mitä velvollisuuksia, mutta myös mahdollisuuksia digi- ja vihreä siirtymä tuovat yrityksille ja niiden liiketoiminnalle. Osa yrityksistä on pitkällä digi- ja vastuullisuusymmärryksessään sekä vastuullisuusraportoinnissa, mutta valtaosaa siirtymä ei vielä ole konkreettisesti koskettanut eikä kehittämistoimenpiteitä ole aloitettu. Koko maakunta ja sen elinkeinoelämä tarvitsevat asiassa lisää tietoa ja tukea konkreettisiin toimiin.
ToimenpiteetProjektin toimepiteitä totetutetaan neljän työpaketin (TP) sisällä:
TP 1:ssä järjestetään maakunnan alueella laajasti vastuullisuuteen liittyviä tilaisuuksia, joissa perehdytään vastuullisuuden eri periaatteisiin sekä niiden merkitykseen yritysten liiketoiminnassa. Tilaisuuksissa yrityksille järjestetään maksuttomia nykytilakartoituksia vastuullisuustyön aloittamisen tueksi.
TP2 on syventävä vaihe, jossa yritysten johtoa sparrataan sisällyttämään vastuullisuutta ja digitaalisuutta osaksi oman yrityksen strategiaa ja toimintasuunnitelmaa.
TP3:ssa yritykset kehittävät valittuun kehittämiskohteeseensa palvelumuotoilun keinoin parhaiten sopivat kestävät kiertotalouden tai digitaaliset toimintatavat, menetelmät, tai prosessit, joita ne pilotoivat.
TP4:ssä seurataan hankkeen edistymistä, tavoitteiden saavuttamista, toimintaympäristön muutoksia ja riskejä.
Hankkeen sisällöistä kehitetään tuotteita Savonia-ammattikorkeakoulun jatkuvaan oppimisen koulutuksiin. Yrityksille järjestetään hankkeen aikana lisäksi mahdollisuuksia keskinäiseen yhteis- ja vertaiskehittämiseen. Jatkotoimena yrityksiä ohjataan ekosysteemityöskentelyyn ja veturiohjelmiin.
TuloksetKehittämistyön tuloksena mukana olevien yritysten tulevaisuusymmärrys on parantunut ja sellainen innovaatiokyvykkyys on kasvanut, joka tähtää kestävän, vastuullisen ja ilmastoturvallisen liiketoiminnan kehittämiseen. Yrityksillä on digi- ja vastuullisuusstrategia, tavoitteet ja mittarit. Parhaimmillaan vastuullisuus on integroitu yritysten strategiaan ja yrityksillä on ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin. Pitkällä aikavälillä yritykset luovat uusia markkinoita ja ovat alansa suunnannäyttäjiä.
KumppanitHankkeen toteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu.
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Savossa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset niiden elinkaaren vaiheesta riippumatta. Hanke kohdistuu ensisijaisesti strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin ja kehittämiskohteisiin kone- ja energiateknologiassa, metsäteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, hyvinvointiteknologiassa, matkailussa, älykkäässä vesijärjestelmässä ja biojalostuksessa, mutta myös muiden alojen, kuten luovien alojen yritykset huomioidaan osaksi hanketta.
Hankkeen sidosryhmiin kuuluvat Pohjois-Savon maakunnan eri yrityskehitys- ja rahoitustoimijat, kuten ELY-keskus, Pohjois-Savon Liitto, kehitysyhtiöt, ohjaus-, neuvonta- ja muut asiantuntijaorganisaatiot sekä kunnat ja kaupungit. Sidosryhmiin kuuluvat myös oman organisaation tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan hankkeet sekä vastaavat hankkeet maakunnan muissa organisaatiossa.
RahoittajaEAKR 2021-27