Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiVireo-tutkimushanke
Aloituspäivä1.9.2023
Lopetuspäivä31.8.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAsmo Jakorinne
KuvausTutkimuksen avulla selvittää teollisten XR-sovellusten teknisiä- ja käytettävyysvaatimuksia, joita pilotoidaan erilaisissa teollisissa ympäristöissä. Tavoitteena on, että suomalaisten teollisten yritysten kyky ja halu hyödyntää XR-teknologioita kasvaa.

Tutkimusorganisaatioiden tavoitteena on rakentaa hankkeen yritysyhteistyökumppaneille teknologiademonstraatioita, joiden avulla pyritään selvittämään tarjolla olevien XR-teknologioiden soveltuvuutta niin käytettävyyden kuin käyttökokemuksenkin näkökulmista sekä esittelemään XR-teknologioilla saatavia hyötyjä esimerkiksi tuotannon tehostamisessa. Teknologiademonstraatioita on tarkoitus testata joko laboratorio- tai teollisissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan. Testaustuloksia pyritään julkaisemaan konferensseissa tai alan journaaleissa. Tavoitteena on myös järjestää työpajoja, jossa hankkeen ulkopuolisille yrityksille ja muille toimijoille tarjotaan mahdollisuutta tutustua hankkeen toimintaan ja mahdollisesti hyödyntää tuloksia tavalla tai toisella oman liiketoiminnan kehittämisessä.
KehittämistarveHankkeessa ratkaistaan yritysten kohtaama tarve konkreettiselle tiedolle virtuaaliteknologioiden hyödyntämisestä osana heidän toimintaansa. XR- teknologian laajan käyttöönottamisen esteeksi koetaan konkreettisten esimerkkien puute XR-teknologian käytöstä etäkäytöstä- ja -valvonnasta sekä työn opastuksessa yritysten toimialoilla. Hankkeen tuloksilla ja konkreettisilla piloteilla pyritään madaltamaan yritysten kynnystä hyödyntää XR-teknologioita osana tuotantoa ja huoltotoimia.

XR-teknologiat ovat yksi nopeimmin kasvavista digitalisaation osa-alueista ja samaan aikaan teknologia ei ole vielä onnistunut saavuttamaan markkinaodotuksia teollisuuden piirissä. XR-teknologian käyttöönottoon liittyy paljon asioita, joihin yritykset tarvitsevat vastauksia ennen kuin sitä voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Vastauksia tarvitaan mm. siihen mitä ja miten reaaliaikaista dataa (IoT-data) tuodaan XR-näkymään ja millaisia taustajärjestelmiä sen toteuttamiseen tarvitaan sekä kuinka varmennetaan, että valitut tiedonsiirtotekniikat toimivat yritysten jokaisella toimipaikalla. Lisäksi pitää ratkaista asiaan liittyvät kyberturvallisuushaasteet.

Tutkimushankkeen tuloksina tuotetaan XR-ratkaisuja etäkäyttöön ja -valvontaan, jotka mahdollistavat kaikki samat toiminnot etänä kuin fyysisellä laitteella. Lisäksi tuotetaan ratkaisuja työvaiheiden opastukseen tehostamaan tuotantoa, tehtävien etäopastuksen/-perehdytyksen, reaaliaikaisen tilannetiedon saamiseksi koneiden/prosessien tilasta sekä reaaliaikaisen datan visualisointia ja analysointia XR-ympäristössä. Näissä ratkaisuissa tutkitaan käytettävyyttä sekä tarvittavien taustajärjestelmien vaatimuksia.

Työtehtävien ja -vaiheiden opastuksella tehostetaan ja vakioidaan työvaiheet sekä voidaan optimoida tuotantoprosessia, jolloin varmistetaan tuotannon tehokkuus ja arvioitu läpimenoaika, vaikka työtekijä vaihtuu työpisteellä. Tällä varmennetaan myös osaavan työvoiman saanti, koska myös uudet työntekijät pystyvät suoriutumaan tehtävistä.

Etäratkaisuilla pystytään vähentämään huoltotöihin liittyvää matkustusta, jolloin syntyy kustannussäästöjä matkoihin käytettävän työajan vähenemisenä ja matkustuskuluista. Lisäksi se vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin pienentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä. Laitteiden etäkäytöllä parannetaan myös työturvallisuutta, kun koneen operaattorin ei tarvitse olla tekemisissä vaarallisten aineiden tai työvaiheiden kanssa.
ToimenpiteetTutkimushanke koostuu seuraavista työpaketeista:
- TP1: XR-sovellusten vaatimukset
- TP2: Akkukäyttöisten järjestelmien etädiagnostiikka ja mallipohjainen ohjaus
- TP3: Metaversen mahdollisuudet valmistustekniikan ympäristössä.
- TP4: Projektihallinto ja tulosten levittäminen

TP1: XR sovellusten vaatimukset
Tässä työpaketissa selvitetään yhdessä yritysten kanssa sovellusten vaatimukset sekä tutkitaan niiden toteuttamiseen tarvittavia teknologisia vaihtoehtoja. Työpaketissa pyritään löytämään ja harmonisoimaan pilottien tarvitsemat tekniset ja käytettävyysvaatimukset. (Savonia AMK, Turku AMK)

TP2: Akkukäyttöisten järjestelmien etädiagnostiikka ja mallipohjainen ohjaus
Tässä työpaketissa keskitytään akkuteollisuuden tarpeisiin. (Turku AMK)

TP3: Metaversen mahdollisuudet valmistustekniikan ympäristössä.
Tämä työpaketti keskittyy seitsemään valmistavan teollisuuden näkökulmaan. (Turku AMK, Savonia AMK)
TuloksetYritysyhteistyökumppaneille toteutetut PoC -toteutukset ja teknologiaselvitykset. Saadut tulokset julkaistaan teknologisten ratkaisujen osalta periaatetasolla.
KumppanitTurun ammattikorkeakoulu, ATC Automation Oy, Stera Technologies Oy, Lapp Connecto Oy
Yhteistyöyritykset Turku-AMK: Valmet Automotive, Bamomas, Lingsoft
RahoittajaEAKR 2021-27