Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiKestävän teknologian osaamiskeskittymä, KesTech
Aloituspäivä1.10.2023
Lopetuspäivä31.3.2026
www-sivutwww.kestech.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHarri Komulainen
KuvausHankkeen tavoitteena on toteuttaa kehittämispanostuksia maakunnan ja Ylä-Savon seutukunnan teollisuuden, ennen kaikkea kone- ja energiateknologian alan elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Hankkeen avulla luodaan uusia työpaikkoja, lisätään yritysten osaamisen kehittämisen panostuksia ja edistetään yritysten vihreän siirtymän investointeja sekä ratkaisujen hyödyntämistä. Hankkeella toteutetut toimenpiteen ja tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan erityisesti teollisuuden pk-yritysten kasvua ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien innovointia. Hankkeen avulla tarjotaan monipuolista kehittämistukea ja tiivistetään entisestään elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden, kuntatoimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä. Hankkeen päätavoite on vahvistaa Ylä-Savon teollisuuden yhteistyöverkoston kehittämistoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen avulla vahvistetaan KesTech osaamiskeskittymää kasvamaan tahoksi, joka pystyy puolueettomasti palvelemaan kaikkien verkoston toimijoita varmistaen kokonaisvaltaisen kehitystoiminnan tähdäten kokonaiskestävyyteen, jonka kautta Ylä-Savon teollinen verkosto tunnetaan maailmanluokan toimijana huomioiden resurssitehokkuuden, kiertotalouden, energiatehokkuuden sekä ESG:n kaikki kolme kategoriaa (ympäristövastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus, taloudellinen vastuullisuus).
KehittämistarveYlä-Savon kilpailukykyiseen teknologiatoimialan keskittymään kuuluu kansainvälisillä markkinoilla toimivia yrityksiä ja alihankkijoita. Ylä-Savon teollisuusyritysten liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet 2000-luvulla muuta Suomea nopeammin. Ylä-Savon teollisuuden globaali pärjääminen vaatii jatkuvaa kilpailukyvyn parantamista. Kehitysresursseissa hyödynnetään jatkuvaa verkoston vuoropuhelua sekä luotettavaa ja laadukasta skenaario- ja ennakointietoa, johon perustuen lyhyen ja pitkän aikavälin kehitysstrategioita voidaan luoda ja toteuttaa huomioiden myös alueen ulkopuolelta tulevat odotukset ja muutospaineet liittyen mm. globaalien megatrendien muuttumiseen. Ylä-Savon teollisuuden elinvoimaisuuden vetureina toimivat alueen globaaleilla markkinoilla toimiva kärkiyritykset, jotka asettavat verkostolleen mm. vaatimuksia kestävän ja vastuullisuuden liiketoiminnan alueella. Lisäksi kärkiyritysten laajaa pk-kokoluokan yhteistyöverkosta haastaa mm. uuden teknologian mahdollisuudet sekä osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys joihin pk-sektorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta vastata tämänhetkisillä resursseilla.
Toimenpiteeto Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaatimusten tunnistaminen. Keskeisenä työkaluna on tutkimuksellinen ennakointityö, jonka pohjalta voidaan tutkia, millä tavalla ilmiöt voivat vaikuttaa alueelle ja etsiä mahdollisia disruptioita, jotka voivat muokata alueen teollisuutta. Ilmiöiden vaikuttavuutta alueelle voidaan arvioida skenaariotyöllä, missä luodaan tulevaisuuskuvia alueelle pohjautuen tunnistettuihin ilmiöihin.
o Kestävien kasvupolkujen tukeminen. Toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimialueen teollisuusyritysten kanssa tunnistaaksemme kehittämistoiminnan haasteita ja tarjoten niihin innovatiivisia ratkaisuja. Koostetaan spesifioitujen teemojen ympärille yritysryhmiä, joissa tunnistetaan niitä koskevia kehityskohteita ja konkreettisia toimenpiteitä niiden eteenpäin viemisiksi. Tunnistetaan verkostoissa toteutettavan selvitystyön avulla ryhmien toiminnan kannalta oleellisen osaamisen ja infrastruktuurin nykytilanne sekä kehitetään yrityslähtöisiä koulutuspolkuja ja koulutustuotteita, joilla mahdollistetaan osaamisen kehittyminen sekä madalletaan työllistymisen kynnystä. Lisäksi kehitetään entistä suoraviivaisempia opinpolkuja teknologia-alan ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluihin sekä edelleen yliopistoihin.
o Hankkeen tehokas ja tuloshakuinen toteutus. Käydään aktiivista keskustelua alueella toimivien yritysten, teollisuuden toimijoiden, hanketoimijoiden ja oppilaitosten välillä. Keskustelujen, tulevaisuustyön sekä kehittämisyhteistyön perusteella tunnistetaan alueella merkittävät hankkeet ja tuodaan alueen toimijoille ilmi soveltuvia käynnissä tai valmisteilla olevia hankkeita, kehitetään uusia hankeaihioita vastaamaan alueen teollisuuden tarpeisiin.
o Verkostot ja sidosryhmät kestävän kasvun mahdollistajina. Verkostoidutaan kansallisesti ja kansainvälisesti oleellisten sidosryhmien kanssa, ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia, tarkoituksena täydentää alueen valmistavalle teollisuudelle tarjottavaa ”työkalupakkia”, ts. tukimahdollisuuksia.
o Imago- ja tulosviestintä. Kehittää ja ylläpitää SavoLink-virtuaalista yrityskylää, jonka avulla viestitään Ylä-Savon yrityksien työpaikoista ja mahdollisuuksista, sekä tuodaan ilmi Ylä-Savon kuntien elinvoimaisuutta. Julkaistaan uutiskirjeitä ja muita tiedoksiantoja tilaisuuksista ja tapahtumista. Viestintää toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Viestintätoimenpiteillä markkinoidaan työmahdollisuuksia kotimaisille ja kansainvälisille osaajille. Järjestetään erinäisiä tilaisuuksia, joissa tuodaan ilmi Ylä-Savon alueelle oppilaitosten osaamista sekä tietoa uusista ajankohtaisista teknologioista.
Tulokseto Hankkeessa järjestetään ennakointifoorumin tilaisuuksia, joiden lopputuloksena tulee Ylä-Savon alueen ennakointikartta. Ennakointikartan pohjalta luodaan Ylä-Savon alueen tulevaisuuden skenaariotyöpajoja, joiden lopputuloksena on useita tulevaisuuden skenaariota sekä näiden pohjalta luotuja pitkän kantaman toimenpideohjeistuksia. Ennakointikartasta koostetaan kokonaisuuksia, joiden pohjalta rakennetaan roundtable tilaisuuksia.
o Roundtable toiminnassa siirrytään entistä yksityiskohtaisempiin työpajoihin, joiden kautta luodaan uutta osaamista alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin. Tämän avulla viedään aluetta kohti maakuntaohjelman tavoitteita luoden uutta kasvua ja työllisyyttä. Mitattavana tavoitteena toimii KesTechin toimenpiteiden kautta yrityksiin työllistyneet henkilöt.
o Nousevia kehitystarpeita ratkaistaan organisaatioiden sisällä opinnäytetöillä, koulutuksilla sekä TKI-hankkeilla, joiden lukumäärä mitataan.
o Hanke tukee Ylä-Savon alueen teollisuusyrityksiä vihreän siirtymän vaatimissa ja mahdollistamissa toimenpiteissä keskittyen erityisesti teknologisiin ratkaisuihin vähäpäästöisemmän ja puhtaamman teollisen tuotannon edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteiden kautta teollisuuden prosessit kehittyvät kokonaisuudessaan ympäristövastuullisemmiksi sisältäen niin toiminnan kehittymisen kuin puhtaamman energian valmistamisen ja käyttämisen.
o Hankkeen tukee teollisuuden elinvoimaisuuden kehittymistä Ylä-Savossa luoden alueelle uusia työpaikkoja, oppimisen mahdollisuuksia sekä yritystoimintaa, jotka suoraan mahdollistavat oikeudenmukaisen siirtymän työvoimapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen kautta syntyy uusia yritys- ja toimialalähtöisiä koulutuspolkumalleja, jotka ovat toimivat aktiivisesti.
o Hankkeen kautta pyritään tunnistamaan ja kehittämään alueen valmistavan teollisuuden yritysten näkökulmasta uskottavaa ”työkalupakkia”, joka kokoaa yhteen yrityksille relevanttia osaamista ja infrastruktuuria, sekä oikeita yhteyskanavia edellä kuvattujen hyödyntämiseksi.
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopiston ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhteiskonsortio yhdistää hankkeessa ammatillisen koulutuksen teknologiaosaamisen kehittämisen aina yliopistotasoiseen tutkimukseen saakka muodostaen perustan teollisuuden- ja teknologian osaamiskeskittymällä, jossa hakijaosapuolten vahvuudet täydentävät toisiaan antaen mahdollisuuden entistä tuottavammalle ja laadukkaammalle yhteiskehittämiselle Ylä-Savossa. Iisalmen Teollisuuskylän mukana olo vahvistaa hankkeen yhteyttä teollisuusyritysten kehittämishankkeiden generointiin ja luo siten hankkeelle edellytykset toimia tehokkaasti yritysten kehittämishaasteiden ratkaisemisen kehittäjäkumppanina.

Hankkeen kohderyhmänä on Ylä-Savon alueen teollisuusyritykset sekä teollisuusyrityksille palveluja tuottavat yritykset, erityisesti teknologia-alalla. Hankkeen toiminnan pääpaino ja prioriteetti on teollisuuden pk-yrityksissä.

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat työttömäksi jääneet ja työttömyys uhan alla olevat, hanke alueen asukkaat laajasti alkaen peruskouluikäisistä jatkuen aina jo eläkkeelle siirtyneisiin teollisuuden osaajiin, alueella toimivat oppilaitokset ja niiden henkilökunta sekä opiskelijat, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit, hankealueen kunnat ja alueella toimivat yhdistykset, tutkimuslaitokset sekä kehittämisorganisaatiot, kansalliset- ja kansainväliset klusterit ja verkostot, muut hankealueella toimivat kehityshankkeet sekä rahoittajat.Hankkeen perusperiaate on tehdä yhteiskehittämistä tasa-arvoisesti kaikkien Ylä-Savon teollisuuden elinvoimaisuudesta kiinnostuneiden tai sitä edistävien toimijoiden kanssa. On huomioitavaa, että hankkeen toimenpiteet voivat kohdistua kohderyhmiin, jotka sijaitsevat fyysisesti varsinaisen hankealueeksi määritellyn alueen ulkopuolella.
RahoittajaJTF 2021-27