Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_ely
Nimi3D-tulostuksen yhteishanke 3DTY
Aloituspäivä1.8.2023
Lopetuspäivä31.7.2026
www-sivutwww.3dty.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAntti Alonen
KuvausHankkeen tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan valtakunnallista ja paikallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella.
Hankkeen aikana havainnollistetaan suurten kappaleiden tulostustekniikoiden soveltuvuutta Suomalaisen teollisuuden tuotteiden valmistuksessa sekä edistää suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikan tietotaidon lisääntymistä ja leviämistä teollisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomen 3D-tulostusten TKI-toimijoiden valmiuksia muodostaa vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja osallistumispinnaltaan laajoja hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja. Näiden yhteistyöverkostojen avulla pystytään tehokkaammin hyödyntämään EU:n tutkimusverkostoja (mm. Vanguard Initiative) sekä rahoitusinstrumentteja, kuten Horisontti Eurooppa ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia.

Hankkeen tavoitteena on myös omalta osaltaan toteuttaa yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi.
KehittämistarveHanke kokoaa suomalaisen 3D-tulostuksen TKI-toimijat ja alan yritykset ja yhteisöt sekä menetelmien hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset yhteen tutkimaan, tuottamaan ja levittämään suurempien kappaleiden valmistukseen soveltuvien 3D-tulostustekniikoiden tietämystä ja osaamista. Hanke yhdistää tällä hetkellä hajanaisen 3D-tulostuksen TKI-kentän ja suuntaa sen ponnistukset paremmin suomalaista tarvetta vastaavaan toimintaan.

Hanke myös parantaa valtakunnallista tietotaidon kehittymistä mahdollistamalla laajemman kontaktipinnan kansainvälisiin alan toimijoihin ja yhteisöihin (hakemuksen liitteenä on suunnitelma hankkeen kv-toiminnasta). Hankkeen myötä tehostuu hankitun laitekannan ja 3D-tulostusmateriaalien hyödyntäminen. Samalla vältetään vääränlaiset päällekkäisyydet, mutta vahvistetaan tarkoituksenmukaista limittäisyyttä ja tehostetaan kotimaisten TKI-toimijoiden yhteistyötä ja parannetaan alan osaamisen tasoa Suomessa.
ToimenpiteetHankeen toteutus on jaettu työpaketteihin (WP) hyvien projektikäytäntöjen mukaisesti. Jokaiselle työpaketille on määritelty koordinaattori, joka huolehtii työpakettikohtaisten tavoitteiden seuraamisesta ja koordinoi hanketoimijoiden välistä yhteistyötä niiden osalta. Työpakettien toteutukseen osallistuvat kaikki konsortion jäsenet.

Työpaketit:
WP1: Suurten rakenteiden 3D-tulostus
- Työpaketin tavoitteena on suurten kappeleiden laitteistoihin ja prosesseihin liittyvän osaamisen kehittäminen ja tiedon levittäminen. Työpaketti jakaantuu materiaalin perusteella metallitulostukseen sekä muovien ja komposiittien tulostukseen.

WP2: 3D-tulosteiden liittäminen ja rajapinnat
- Työpaketin tavoitteena on 3D-tulosteiden liittämiseen ja liitosten rajapintoihin liittyvän osaamisen kehittäminen ja tiedon levittäminen. Erityisesti Suurten 3D-tulosteiden liittäminen muihin rakenteisiin laadukkaasti. Tässä tarkastelun kohteena on 3D-tulostetun rakenteen liittäminen perinteiseen rakenteeseen tai 3D-tulostettuun muovi-/metallirakenteeseen.

WP3: 3D-tulosteiden jälkikäsittely
- Työpaketin tavoitteena on kartoittaa ja esitellä suurten kappaleiden 3D tulostuksessa tyypilliset jälkikäsittely menetelmät ja näiden tarjoamat mahdollisuudet rakenteen ominaisuuksien parantamisessa sekä kokeilla ja esitellä uusia etenkin suurten kappaleiden jälkikäsittelyyn sopiva menetelmiä.

WP4: 3D-tulosteiden laadunvarmistus
- Työpaketin tavoitteena kehittää tietotaitoa suurten 3D-tulosteiden laadunvarmistuksessa. Työpaketissa kiinnitetään huomiota tulostusmateriaalien ja 3D-tulosteiden laadunvarmistukseen prosessin aikana ja sen jälkeen. Työpaketissa käydään läpi karakterisointi- ja testausmenetelmien kartoitus, kokeilu ja esittely seuraavan tehtäväjaon mukaisesti.

WP5: Viestintä ja tiedonlevitys
- Työpaketin tavoitteena on varmistaa projektin hyvä vaikuttavuus huolehtimalla projektin viestinnästä ja tulosten levittämisestä teollisuuteen ja TKI-yhteisöön. Tavoitteena on myös koordinoida levitystoimia niin, että hankkeessa luotu tieto ja sen tulokset ovat asianmukaisesti levitetään asianmukaisille kohderyhmille ja raportoidaan säännöllisesti tulosten levittämisen tavoitteista ja tuloksista. Työpaketissa huolehditaan hankkeen tulosten/tietopaketin julkaiseminen erityisissä vaikutusvaltaisissa kanavissa edellyttäen, että kaikki toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi otetaan huomioon.

WP6: Koordinointi ja hallinnointi
- Työpaketin tavoitteena on ensiluokkaisesti toteutettu ja hallinnoitu EAKR-projekti. Työpaketti sisältää EAKR-hankkeen hallinnoitiin, raportoitiin ja tiedottamiseen liittyvät tehtävät rahoittajan ohjeiden ja toteuttajaorganisaatioiden parhaiden projektikäytäntöjen mukaisesti. Näitä ovat mm. ohjausryhmän asettaminen ja ohjausryhmän kokoukset, hankkeen lehdistötiedote hankkeen alussa, yhteydenpito hankkeen sidosryhmiin, yleinen tiedottaminen, raportointi ohjausryhmälle ja rahoittajalle sekä projektin maksatukset rahoittajan kanssa sovitun mukaisesti. Hankkeen koordinointi sisältää myös hanketoimijoiden toimien koordinoinnin ja säännöllisen kokoustoiminnan organisoinnin.
TuloksetKonkreettisia tuloksia ovat erityisesti työpaketeissa tuotetun tutkimustiedon pohjalta luotavat tietopankit ja ohjeistukset.
Työpakettikohtaisesti konkreettisia tuloksia ovat mm.
TP1:
- Tietopankki/ohjeet menetelmien hyödyntämisestä (suunnitteluperiaatteet, parametrit, ohjelmistot, materiaalit, mekaaninen kestävyys, jne.)
- Tietoa ja ohjeita eri menetelmien käyttöönotosta ja niihin liittyvistä kustannuksista (MIG/MAG-hitsaussolun käyttö WAAM-tulostukseen, suuren muovitulostussolun hankinta, jne.)
- Käytännön esimerkkejä yrityslähtöisten demonstraatioiden kautta

TP2:
- Tietopankki/ohjeet tulosteiden liittämisestä ja liitosmenetelmistä (suunnitteluperiaatteet, liitos- ja liittämisparametrit, materiaalit, suorituskyky, etc.)
- Käytännön esimerkkejä yrityslähtöisten demonstraatioiden kautta

TP3:
- Tietopankki/ohjeet eri jälkikäsittelyvaiheisiin soveltuvista menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä (menetelmät, suunnitteluperiaatteet, materiaalit, suorituskyky, etc.)
- Käytännön esimerkkejä yrityslähtöisten demonstraatioiden kautta

TP4:
- Tietopankki soveltuvista määräysten vaatimista karakterisointi- ja testausmenetelmistä, standardit
- Käytännön esimerkkejä yrityslähtöisten demonstraatioiden kautta sekä laadunvarmistuspolkuja

TP5:
- Projektin tiedotteet: Lehdistötiedotteet, sähköpostitiedotteet ja some-julkaisut
- Tiedonjakotapahtumat
- Tietopakettien julkaisu www-sivuilla.

Hankkeen tulosten määrällinen mittaaminen perustuu eri työpaketeissa tuotettujen raporttien/ohjeiden määrään (n. 2 kpl / työpaketti), työpaketeissa tehtyjen demonstraatioiden määrään sekä hankkeen tiedotustoiminnan määrään ja kattavuuteen. Hankkeen laadullinen mittaaminen perustuu yritysten tyytyväisyyden kartoittamiseen ja ulkopuolisten havainnoitsijoiden arvioon hankkeen toiminnasta ja sen laadukkuudesta.
KumppanitHankekonsortiossa ovat mukana Savonian lisäksi Itä-Suomen Yliopisto (UEF), Oulun Yliopiston FMT-tutkimusryhmä, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) ja FAME.
RahoittajaEAKR FR 40% 2021-27 tosiasialliset palkat