Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan unionin osarahoittama.
NimiYhdessä Osallisiksi - Mieliteko 2.0
Aloituspäivä1.10.2023
Lopetuspäivä30.9.2027
www-sivuthttps://www.mielitekomedia.fi/fi/etusivu
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöTanja Moilanen
KuvausHankkeen päätavoitteet ovat:
1) Vahvistaa pohjoissavolaisten mielen hyvinvointia ja päihteettömyyttä, joka edistää työ- ja toimintakykyä.
2) Kehittää mielen hyvinvoinnin edistämisen osaamista kansalaistoimijalähtöisesti yhteistyössä verkostojen kanssa.
3) Edistää kansalaistoimijalähtöisten yhteisöjen toimintaa yksilön turvana. Tämä edistää yksilön voimaantumista, toimijuutta ja osallisuutta kohti koulutusta ja työtä.
4) Tukea kolmannen sektorin, kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
KehittämistarveMielenterveystilanne on Pohjois-Savossa indeksien perusteella Suomen synkin. Ihmisten ja perheiden selviytymiseen keskittyvän elämän lisäksi vaikutuksia on koko yhteiskuntaan: yksinäisyys, työkyvyttömyys, eriarvoisuus sekä seurannaisvaikutuksia kuten polarisaatio. Yhteiskunnalliset seuraukset mielen hyvinvoinnin heikosta tilasta ovat raskaat, sillä se lisää palveluiden käyttöä ja aiheuttaa tuottamattomuutta työkyvyttömyyden vuoksi. Aikaisemmassa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeessa havaittiin, että pohjoissavolaisten mielen hyvinvoinnin edistämiseen käytettävissä on hyödyntämätöntä potentiaalia, kuten mielen hyvinvoinnin resursseja ja voimavaroja omaavat asukkaat sekä heitä yhteen kokoavat yhteisöt.

Lisäksi Pohjois-Savon yhtenä haasteena on työvoiman saatavuus. Nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut 66 % vuodesta 2019 vuoteen 2022. On tärkeää löytää näille pitkäaikaistyöttömille nuorille mahdollisuuksia päästä työelämään ehkäisten samalla nuorten putoamista koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Työttömät ja muut työelämän ulkopuolella olevat jäävät työterveyshuollon puuttuessa usein elintapaohjauksen ulkopuolelle. Esim. työttömien terveystarkastuksiin ohjautuu Pohjois-Savossa 7% työttömistä (Sotkanet 2021). Heillä on paljon perusteltua tarvetta käytännönläheiselle elintapaohjaukselle. Kunnissa terveyden edistämisen lakisääteinen velvoite jää usein resurssien niukkuuden vuoksi ohueksi.

Yhdessä osallisiksi – Mieliteko 2.0 -hankkeen toimenpiteillä vastataan 16–64-vuotiaiden pohjoissavolaisten työttömien ja työelämän ulkopuolella ja haavoittuvassa asemassa olevien mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen tarpeeseen ja vahvistetaan heidän työ- ja toimintakykyään. Hankkeessa tuetaan laajempaa muutosta maakunnan hyvinvoinnin parantamiseksi sekä eriarvoisuuden ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Tähän päästään kehittämällä ja toteuttamalla toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaa yhteisöllistä toimintaa ja toimintamalleja sekä vahvistamalla yksilöiden ja verkostojen osaamista mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansalaistoimijalähtöisten yhteisöjen avulla turvataan yksilöiden voimaantumista, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta kohti koulutusta ja työelämää. Lisäksi hankkeessa järjestetään pitkä- ja lyhytkestoisia elintapaohjauksia. Hanke on valmisteltu ja tarpeita selvitetty laajassa yhteistyössä kumppaneiksi sitoutuneiden pohjoissavolaisten kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntien kanssa.
ToimenpiteetHanke sisältää viisi toimenpidettä. Toimenpiteissä panostetaan kohderyhmän tavoittamiseen ja sitouttamiseen yhteiseen toimintaan. Toimintaa ja toimintamalleja kehitetään ja toteutetaan yhdessä kohderyhmän ja kumppaneiden kanssa.

Toimenpiteessä 1 jalkaudutaan haavoittuvimmassa asemassa olevien arkeen ja innostetaan heitä mukaan heitä motivoivaan yhteiseen toimintaan erilaisilla toiminnallisilla menetelmillä ja palvelumuotoilun keinoin. Tunnistetaan heidän osallisuutta ja toimijuutta edistäviä sisältöjä, jotka vahvistavat heidän työllistymistä tukevia valmiuksia ja vahvuuksia. Näitä sisältöjä kehitetään yhdessä kohderyhmän, verkostojen ja kumppaneiden kanssa rinnalla kulkeviksi toimintamalleiksi yhteisöjen käyttöön.

Toimenpide 2 vahvistetaan nuorten sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta sekä tarjotaan heille yhteisöjä, joihin kuulua digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Yhdessä nuorten kanssa toteutetaan toimijuutta ja osallisuutta tukevaa hybridimuotoista ryhmätoimintaa.

Toimenpiteessä 3 toteutetaan pitkä- ja lyhytkestoisia ryhmämuotoisia elintapaohjauksia osallistujalähtöisesti edistämään kohderyhmän mielen hyvinvointia. Kohdennettua toimintaa järjestetään maahanmuuttajille sekä vammaisryhmiin kuuluville, ja osana muita toimenpiteitä.

Toimenpiteessä 4 tavoitteena on verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti ja tuoda testattavaksi ja sovellettavaksi parhaita käytäntöjä. Hankkeen verkostotyön tavoitteena on alueellisten kumppaneiden sitouttaminen yhteiskehittämiseen, jakaa osaamista, tietoa ja rakentaa toimintamallia. Tuloksena kehittyy monitoimijaista sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, joka toimii saumattommin ja oikea-aikaisemmin.

Toimenpiteessä 5 toteutettaan osallisuutta vahvistavaa viestintää kohderyhmälle sekä laaja-alista oivalluttavaa viestintää pohjoissavolaisille. Viestintää toteutetaan siten, että se on avointa, rohkeaa ja sen tavoitteena on poistaa häpeää ja vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin.
TuloksetHankkeessa tavoitetaan 600 16–64-vuotiasta pohjoissavolaista, jotka ovat haavoittuvassa asemassa ja työmarkkinoiden reuna-alueilla:
• osallistujista 10% ohjautuu työnhakuun, siirtyy koulututukseen tai työelämään. Lisäksi osallistujia ohjataan erilaisiin valmennuksiin ja hyvinvointia sekä kototutumista tukeviin toimintoihin
• osallistujien motivaatio ja osaaminen mielenhyvinvointia tukevien arkisten valintojen tekemiseen lisääntyy
• osallistujien osallisuuden kokemus vahvistuu ja he löytävä uusia yhteisöjä
• osallistuvien nuorten sosiaalinen toimintakyky ja voimavarat hakeutua työhön tai koulutukseen paranevat.

Hankkeessa tuotetaan kohderyhmän osallisuutta ja toimijuutta vahvistava toimintamalli kumppaneiden kanssa yhteiskehittämällä. Toimintamalli ja kehitetyt menetelmät juurrutetaan järjestöjen ja yhteisöjen sekä muiden kumppaneiden käyttöön. Lisäksi hankkeen tulokset ja kehitetyt toimintamallit kuvataan siten, että niitä voidaan hyödyntää myös muissa toimintaympäristöissä.

Hankkeen myötä yhteistyökumppanit saavat lisää osaamista ja menetelmiä (ml. digitaaliset), joilla he voivat jatkossa tukea itsenäisesti asukkaiden mielen hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja.

Hankkeella tuetaan yhteistyökumppaneiden, kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hanke vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä mielen hyvinvoinnin tukemisessa sekä sujuvoitaa palvelupolkuja.
KumppanitKohderyhmä
- pohjoissavolaiset (16-64-vuotiaat) työttömät ja erityisesti haavoittuvassa asemassa ja työelämän ulkopuolella olevat, mm. mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ja riskiryhmään kuuluvat, muutoin heikommassa asemassa oelvat henkilöt, täsmätyökykyiset, lomautetut, nuoret, maahanmuuttajataustaiset ja vammaisryhmiin kuuluvat.

Hankkeesta hyötyvät myös
- kohderyhmän arjessa mukana olevat yksilöt ja toimijat
- kunnat ja kuntapäättäjät, hyvinvointialue, oppilaitokset, Leader-toimijat, muut mielenterveyttä ja hyvinvointi edistävät hankkeet

Toteuttajat
Savonia-ammattikorkeakoulu oy (päätoteuttaja), Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu oy (osahankkeen toteuttaja), Kuopion kaupunki (osahankkeen toteuttaja)

Keskeiset sidosryhmät
Pohjoissavolaiset järjestö- ja yhdistystoimijat, kunnat, hyvinvointialue
RahoittajaESR+ 2021-27