Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_ely
NimiTasapainoaTyöhön
Aloituspäivä1.9.2023
Lopetuspäivä28.2.2026
www-sivutwww.tasapainoatyohon.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMerja Ala-Kotila
KuvausTasapainoaTyöhön hankkeen tavoitteena on edistää työikäisten työelämässä toimivien
Pohjois-Savon alueen varhaiskasvatuksen, hoitoalan ja puhtaanapidon ja ruokapalvelualan
ammattilaisten työssä jaksamista ja työkykyä, tukea työntekijöiden työn ja vapaa-ajan välistä
tasapainoa, sekä ehkäistä ja vähentää työssä uupumista. Kyseisillä aloilla on tutkimusten
mukaan erityisen paljon pitkiä sairauspoissaoloja sekä alkaneita työkyvyttömyyseläkkeitä
edeltäneen kolmen vuoden aikana. Korona-ajan myötä myös erityisesti naisten ja nuorten
palkansaajien työssä jaksaminen on heikentynyt entisestään. Hankkeeseen arvioidaan
osallistuvan noin 250 työntekijää Pohjois-Savon alueelta.

Hankkeen laajana tavoitteena on edistää naisvaltaisten, matalapalkka-aloilla työskentelevien
työntekijöiden työkykyä ja vähentää pitkien sairauspoissaolojen määrää, ehkäistä
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, sekä edistää työelämän tasa-arvoa. Lisäksi hankkeella
tavoitellaan parempaa, laadukkaampaa ja kestävämpää työelämää työvoimapulasta kärsivillä
aloilla. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet tukevat Työ2030-ohjelman sisältöä.
KehittämistarveVarhaiskasvatuksen, hoitoalan ja puhtaanapidon, sekä ruokahuollon työntekijöiden keskuudessa
on merkittävä työvoimapula ja näiden alojen työntekijät kokevat myös työssä uupumisen ja
jaksamisen ongelmia. Työvoimapulan lisäksi pitkien sairauspoissaolojen kärjessä vuonna 2021
ovat juuri olleet hoitoalan ammatit ja muut ammattiryhmät, joissa tehdään ruumiillista työtä kuten
varhaiskasvatuksen ja puhtaanpidon ja ruokahuollon työntekijät (Kuntatilasto & TTL).

Nuorten työntekijöiden työssä jaksamisen heikentyminen näkyy tilastoissa sairaspoissaolojen
ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrien nousuina. Koronavuosina 2020–2021 sairauspoissaolot
lisääntyivät erityisesti juuri nuorilla, alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijöillä. Heillä on jo enemmän
sairauspoissaolopäiviä kuin yli 50-vuotiailla (Kuntatilasto & TTL). Koronakriisillä oli myös
sukupuolen perusteella enemmän kielteisiä ja negatiisia vaikutuksia naispalkansaajille kuin
miespalkansaajille (Koronakriisin vaikutus palkansaajien työoloihin, H.Sutela & A.Pärnänen
2021 Tilastokeskus).

Pohjois-Savon alueen työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi tulee keskittää tukea jo aloille
kouluttautuneiden ja työelämässä toimivien työntekijöiden pitovoimaan ja työssä jaksamiseen,
sillä edellä esitetyt tutkimustulokset piirtävät karua kuvaa työntekijöiden jaksamisen haasteista.
Erityisesti varhaiskasvatuksen ja hoitoalan työntekijät kokevat suurta turhautumista omista työoloista ja työssä jaksamisesta, sillä rahalliset panostukset heidän alan ammattilaisiin ovat
olleet tähän mennessä riittämättömiä tai liian vähäisiä suhteessa aloilla vallitseviin ongelmiin.
Hankkeeseen valittujen varhaiskasvatuksen, hoitoalan, sekä puhtaanapidon ja ruokahuollon
alojen yhteiskunnallinen merkitys hyvinvointiyhteiskunnan kivijalkana on keskeinen ja se on vain
entisestään korostunut korona-ajan haasteiden myötä, sekä tulee myös entisestään kasvamaan
ikääntyvän väestön ja työvoiman saatavuuden kysymysten edessä.

Nämä alat tarvitsevat tukea ja toimenpiteitä työntekijöiden työssä jaksamisen ja työssä
pysymisen, sekä alojen uusien tulijoiden houkuttelevuuden näkökulmasta. Valitut alat eivät
pysty vielä tällä hetkellä kilpailemaan palkoilla resurssien niukkuuden näkökulmasta, joten
alojen vetovoimaisuuden ja työssä jaksamisen kannalta myös muut tekijät kuten panostukset
työntekijöiden yksilölliseen hyvinvointiin, työyhteisötasoon ja esihenkilöiden osaamiseen ovat
merkittävässä roolissa.
ToimenpiteetHankkeen tavoitteita edistetään seuraavilla konkreettisilla toimenpiteillä.

I. Työntekijöiden työssä jaksamisen edistäminen Tasapainoa-hyvinvointivalmennuksen avulla:
Työyhteisöt ja yritykset sitoutetaan hankkeen toimenpiteisiin Tasapainostartin avulla.
Tasapainostarttien jälkeen työntekijöille kehitetään ja tarjotaan kokonaisvaltaista
hyvinvointia edistävät vuoden kestoiset Tasapainoa-hyvinvointivalmennukset hybridi- ja
ryhmäohjausmenetelmiä hyödyntäen. Hyvinvointivalmennusten avulla keskitytään työntekijöiden
voimavarojen vahvistamiseen terveellisillä elintavoilla.

II. Työyhteisön ja esihenkilötaitojen kehittäminen:
Työyhteisöille ja esihenkilöille tarjotaan valmennusta työyhteisöjen ja esihenkilötaitojen
kehittämiseen. Mukana olevien työyhteisöjen käytänteitä kehitetään työntekijöiden työssä
jaksamista tukevaksi huomioiden työntekijäkokemus, työympäristö ja elintavat. Esihenkilöille
tarjotaan oma koulutuskokonaisuus palveleviin ja ihmislähtöisiin johtamismenetelmiin sekä
luodaan esihenkilöiden oma vertaistukifoorumi.

III. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja TasapainoaTyöhön-malli:
Hankkeen tuloksia ja teemoja työelämän laadun ja työntekijöiden työssä jaksamisen
edistämiseksi levitetään yhteiskunnallisella tasolla. Löydösten, kokemusten sekä tutkimustiedon
yhdistelmänä kehitetään työyhteisöjen arkeen soveltuva TasapainoaTyöhön-työhyvinvointimalli,
joka tukee arjen tasolla työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia työn ja vapaa-ajan
tasapaino huomioiden
TuloksetHankkeen tuloksena työntekijöiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat parantuneet,
työuupumuksen merkit ovat lieventyneet ja työntekijät ovat saaneet konkreettista
ohjausta, apua ja tukea omaan arjen kuormituksen ja palautumisen tasapainottamiseen.
Työntekijöiden voimavarat ja itsetuntemus ovat vahvistuneet, sekä työn ja vapaa-ajan väliseen
tasapainottamiseen on löydetty työkaluja.

Työyhteisötasolla työntekijöiden keskinäinen tuki ja työilmapiiri ovat parantuneet.
Työympäristössä on kokeiltu ja löydetty sopivat menetelmät tukea terveellisiä elintapoja
myös omissa työyhteisöissä työpäivien aikana ja työyhteisöt ovat saaneet työyhteisötason
koulutusta. Esihenkilöt ovat saaneet valmennusta inhimillisen ja palvelevan johtamisen osaalueista ja osaavat hyödyntää näitä taitoja käytännössä työntekijöiden jaksamista, voimavaroja
ja työntekijöiden eri elämäntilanteita tukevassa esihenkilötyössä. Myös esihenkilöiden omat
voimavarat ovat parantuneet valmennukseen osallistumisen ja vertaistuen myötä.

Yhteiskunnallisella tasolla hankkeessa on tehty konkreettista työtä työssä uupumisen
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tuomalla näkyväksi yksilö-, työyhteisö- ja esihenkilötason,
sekä yhteiskunnallisen tason toimenpiteet, joilla työssä uupumista voidaan ehkäistä. Tuloksena
on kehitetty oma TasapainoaTyöhön-työhyvinvoinnin malli, jossa huomioidaan työntekijän
työhyvinvointi kokonaisvaltaisesti myös työn ja vapaa-ajan tasapainon näkökulmasta.
Kumppanit
RahoittajaESR+ 2021-27