Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiAgri-Food Network
Aloituspäivä1.4.2023
Lopetuspäivä30.9.2025
www-sivutwww.agrifoodclusterns.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKaisa Kähkönen
KuvausHankkeen tavoitteena on lisätä ruokaketjun eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja innovointia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen avulla vahvistetaan Agri-Food klusterin roolia alueen ruokaketjun kehittäjänä. Tavoitteena on sitouttaa verkoston jäsenet klusterin toimintaan sekä synnyttää asiakaslähtöisiä palveluja sekä klusterin jäsenille että ulkoisille kohderyhmille.Hankkeen tavoitteena on• Tukea vihreää siirtymää ja kestäviä toimintatapoja pohjoissavolaisessa ruokaketjussa• Edistää ruokaketjun yritysten ja TKI-toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä• Laajentaa erilaisten teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ruokaketjun kehittämisessä• Aktivoida yrityksiä innovoimaan ja verkostoitumaan• Luoda uusia kehityspalveluja ruokaketjun yritysten käyttöön• Rakentaa sopivia työkaluja yhteistyöverkoston viestintäänHankkeen tavoitteena on lisäksi aktivoida yrityksiä ja TKI-organisaatioita yhteiskehittämiseen sekä luoda tähän tarkoitukseen sopivia yhteisiä kehittämisalustoja. Hanke kannustaa myös ruokaketjun toimijoiden yhteisten tutkimushankkeiden suunnitteluun.
KehittämistarveGlobaali ruokajärjestelmä on haasteiden edessä. Haasteita luovat mm. väestönkasvu, kaupungistuminen, sekä ilmastonmuutos. Vuosikymmenten aikana rakentuneiden elintarvikesektorin raaka-aine- ja arvoketjujen tehostaminen ei enää riitä, vaan ruokajärjestelmän rakennetta on muutettava radikaalisti kestävyyshaasteiden edessä. Innovaatioiden näkökulmasta kestävyysmurros luo mahdollisuuksia luoda uutta kestävää liiketoimintaa. Kilpailukykyisten ja aidosti kestävien innovaatioiden kehittäminen ruoka-alalle vaatii kuitenkin onnistuakseen uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä ja pilotointia. Käytännössä se tarkoittaa uusien, alan ulkopuolelta tulevien toimijoiden, osaamisen ja teknologioiden yhdistämistä innovatiivisilla tavoilla uusiksi ratkaisuiksi. Uusien, kestävyysmurroksen toteutumisen kannalta välttämättömien kumppanuuksien rakentumista aktivoidaan Pohjois-Savon Agri-Food klusterin tominnassa.

Agri-Food -klusteri sai alkunsa Pohjois-Savon liiton aloitteesta. Liitto on kokenut tärkeäksi rakentaa alueelle vahvoja innovaatioekosysteemejä, jotka palvelevat yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Agri-Food klusterin kokoaminen ja jäsenten sitouttaminen toteutettiin Savonian resursseilla syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Klusteri sai virallisen statuksen ECCP:ltä (European Cluster Collaboration Platform) kesäkuussa 2021. Klusterille on perustettu nettisivu (https://agrifoodclusterns.fi/fi/) ja verkostoituminen kansainvälisesti on aloitettu. Klusteriin on sitoutunut 24 eri toimijaa, mukana yrityksiä, TKI-organisaatioita, oppilaitoksia, kaupunkeja ja kuntia, maaseutupalveluja sekä Leader-yhdistyksiä. Agri-Food Network -hankkeen avulla klusterin toimintaa on tarkoitus laajentaa, jotta se palvelee paremmin koko pohjoissavolaista ruokaketjua.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR FR 40% 2021-27 palkkojen yksikkökust.malli