Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiAgri-Food Network
Aloituspäivä1.4.2023
Lopetuspäivä30.9.2025
www-sivutwww.agrifoodclusterns.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKaisa Kähkönen
KuvausHankkeen tavoitteena on lisätä ruokaketjun eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja innovointia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen avulla vahvistetaan Agri-Food klusterin roolia alueen ruokaketjun kehittäjänä. Tavoitteena on sitouttaa verkoston jäsenet klusterin toimintaan sekä synnyttää asiakaslähtöisiä palveluja sekä klusterin jäsenille että ulkoisille kohderyhmille.Hankkeen tavoitteena on• Tukea vihreää siirtymää ja kestäviä toimintatapoja pohjoissavolaisessa ruokaketjussa• Edistää ruokaketjun yritysten ja TKI-toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja kansainvälistymistä• Laajentaa erilaisten teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ruokaketjun kehittämisessä• Aktivoida yrityksiä innovoimaan ja verkostoitumaan• Luoda uusia kehityspalveluja ruokaketjun yritysten käyttöön• Rakentaa sopivia työkaluja yhteistyöverkoston viestintäänHankkeen tavoitteena on lisäksi aktivoida yrityksiä ja TKI-organisaatioita yhteiskehittämiseen sekä luoda tähän tarkoitukseen sopivia yhteisiä kehittämisalustoja. Hanke kannustaa myös ruokaketjun toimijoiden yhteisten tutkimushankkeiden suunnitteluun.
KehittämistarveGlobaali ruokajärjestelmä on haasteiden edessä. Haasteita luovat mm. väestönkasvu, kaupungistuminen, sekä ilmastonmuutos. Vuosikymmenten aikana rakentuneiden elintarvikesektorin raaka-aine- ja arvoketjujen tehostaminen ei enää riitä, vaan ruokajärjestelmän rakennetta on muutettava radikaalisti kestävyyshaasteiden edessä. Innovaatioiden näkökulmasta kestävyysmurros luo mahdollisuuksia luoda uutta kestävää liiketoimintaa. Kilpailukykyisten ja aidosti kestävien innovaatioiden kehittäminen ruoka-alalle vaatii kuitenkin onnistuakseen uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä ja pilotointia. Käytännössä se tarkoittaa uusien, alan ulkopuolelta tulevien toimijoiden, osaamisen ja teknologioiden yhdistämistä innovatiivisilla tavoilla uusiksi ratkaisuiksi. Uusien, kestävyysmurroksen toteutumisen kannalta välttämättömien kumppanuuksien rakentumista aktivoidaan Pohjois-Savon Agri-Food klusterin tominnassa.

Agri-Food -klusteri sai alkunsa Pohjois-Savon liiton aloitteesta. Liitto on kokenut tärkeäksi rakentaa alueelle vahvoja innovaatioekosysteemejä, jotka palvelevat yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Agri-Food klusterin kokoaminen ja jäsenten sitouttaminen toteutettiin Savonian resursseilla syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Klusteri sai virallisen statuksen ECCP:ltä (European Cluster Collaboration Platform) kesäkuussa 2021. Klusterille on perustettu nettisivu (https://agrifoodclusterns.fi/fi/) ja verkostoituminen kansainvälisesti on aloitettu. Klusteriin on sitoutunut 24 eri toimijaa, mukana yrityksiä, TKI-organisaatioita, oppilaitoksia, kaupunkeja ja kuntia, maaseutupalveluja sekä Leader-yhdistyksiä. Agri-Food Network -hankkeen avulla klusterin toimintaa on tarkoitus laajentaa, jotta se palvelee paremmin koko pohjoissavolaista ruokaketjua.
ToimenpiteetAgri-Food Network –hankkeessa järjestetään säännöllisiä kohtaamisia ja tapahtumia TKI-organisaatioille sekä ruokaketjun yrityksille uuden yhteistyön aktivoimiseksi. Verkoston toimintaa laajennetaan ulkomaille osallistumalla kansainvälisiin tapahtumiin sekä aktivoimalla toimijoita mukaan kansainvälisille digitaalisille alustoille. Ruokaketjun tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseksi kerätään tietoa alan muutostrendeistä sekä järjestetään työpajoja ja ryhmäkeskusteluja. Hankkeessa luodaan uusia innovointia tukevia toimintamalleja sekä tehdään olemassa olevia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja tutuksi. Verkoston toiminnan tukemiseksi etsitään sopivia viestintätapoja ja –alustoja sekä vahvistetaan Agri-Food klusterin brändiä. Hankkeen aikana luodaan pysyvä toimintamalli sekä tulevaisuuden tiekartta klusterille.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy pysyviä toimintamalleja sekä palveluja Agri-Food klusterin sekä koko pohjoissavolaisen ruokaketjun käyttöön. Alueen TKI-organisaatiot löytävät uusia tapoja kerätä tietoa yritysten tarpeista sekä räätälöidä uusia palveluja. TKI-organisaatioiden keskinäinen yhteistyö tiivistyy ja näkyy uusien yhteisten palvelujen määrässä. Pohjois-Savon ruokaketjun yritykset osaavat jatkossa hyödyntää oman alueen palveluja yritystoiminnan kehittämiseen. TKI-organisaatioiden ja yritysten väliseen viestintään löydetään uusia tehokkaita ja vaikuttavia kanavia ja toimintatapoja. Ruokaketjun yritysten ja TKI-organisaatioiden kansainvälisten kontaktien ja kumppanuuksien määrä lisääntyy. Hankkeen aikana tapahtuvat kohtaamiset ja viestintä lisäävät myös yritysten keskinäistä yhteistyötä, mikä parantaa entisestään yritysten kilpailukykyä ja kasvun mahdollisuuksia. Hankkeen ansiosta ruokaketjun toimijat löytävät Agri-Food klusterin tarjoamat mahdollisuudet kansainvälistyä sekä etsiä kumppanuuksia. Klusterille saadaan pysyvä hallinnollinen toimintamalli sekä uusia jäseniä.
KumppanitHanketta toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat kehitysyhtiöt Navitas Kehitys Oy ja SavoGrow Oy. Agri-Food Network -hankkeessa laajennetaan alueellista yhteistyötä kattamaan koko ruokatuotantoketju alkutuotannosta jatkojalostukseen ja markkinoille asti. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat (TKI-toimijat) sekä ruokaketjun yritykset. Ruokaketjun yritykset käsittävät alkutuottajat, jatkojalostajat, tukku- ja vähittäiskaupat sekä julkisen ja yksityisen sektorin ammattikeittiöt. Ruokaketjua tukevia toimijoita ovat kone- ja laitevalmistajat, teknologia- ja digiratkaisujen toimittajat, raaka-ainetoimittajat , kuljetusalan sekä jätehuollon toimijat.
RahoittajaEAKR 2021-27