Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan unionin osarahoittama.
NimiTekstiilien Sivuvirta
Aloituspäivä1.4.2023
Lopetuspäivä31.5.2025
www-sivuthttps://tekstiiliensivuvirta.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöEeva Käärmekallio
KuvausHankkeen tavoitteena on:

- Edistää tekstiilialalla toimivien yrityten toimintaympäristöä, ja helpottaa pohjoissavolaisten tekstiili- ja vaatetusalan yritysten siirtymistä kiertotalouteen, sekä edistää tekstiilien sivuvirtojen korkeampaa käyttöastetta.
- Selvittää alueelliset toimijat ja yritykset tekstiilisivuvirta- ja poistotekstiiliverkostossa. Hankkeessa selvitetään, kuinka yritysten tekstiilisivuvirtoja ja kuluttajien poistotekstiilejä hyödynnetään tällä hetkellä ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää paremmin, jotta tekstiilien arvo säilyy kierrossa sekä kuinka tekstiilihukkaa voidaan ennaltaehkäistä.
- Kehittää alueellisia toimintatapoja ja toimintaympäristöä vihreän siirtymän ja kiertotalouden mukaisiksi. Tavoitteena on jalkauttaa kiertotalouden mukaisia arvoja ja menetelmiä yritysten liiketoimintastrategioihin.
- Hankkeen tavoitteena on selvittää digitaalisten toimintamallien ja alustojen nykytilaa sekä kehittää digitaalisia palvelupolkuja.

(TP1) Tavoitteena on selvittää, kuinka EU:n ja valtion lainsäädännöt vaikuttavat alueellisten yritysten toimintaan: koota olemassa olevaa tietoa ja kartoittaa toimijat valtakunnallisesti. Tavoitteena laatia alueellinen toimijakartoitus ja nykytilaselvitys materiaalivirroista ja jakeluketjuista ja tehdä kiertotaloutta tukevien digitaalisten toimintamallien ja alustojen nykytilaselvitys.

(TP2) Hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta tavoitteena on luoda alustava alueellinen sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemimallinnus ja paikallisten yritysten tiekarttaa kiertotalouteen.

(TP3) Tavoitteena on kehittää sivuvirta- ja poistotekstiilien alueellista verkostoa ja tehdä konkreettisia demoja alueen tekstiili- ja vaatetusalan yritysten ja toimijoiden kanssa.

(TP4) Tavoitteena kehittää tuote/vaate palveluna -systeemejä ja palvelutuotteita yritysten kiertotalousliiketoiminnan parantamiseksi ja sivuvirtahaasteiden ratkaisemiseksi.

TP5) Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa opittuja tietoja ja tiedottaa työpaketeissa selvitetyistä asioista koko hankkeen ajan.
KehittämistarvePohjois-Savossa on huomattu tarve kiertotalouteen siirtymisen selvittämisestä tekstiilialan yrityksissä. Kiertotalous toteutuusilloin, kun tuotannossa otetaan huomioon materiaalien tehokas käyttö ennen poistoon päätymistä. EU:n jätedirektiivi ja tekstiilistrategia tulevat vaatimaan muutoksia tekstiilialan yritysten toimintaan ja kuluttajatekstiilien keräykseen ja kierrätykseen. Vuoden 2023 alusta alkaen yritysten on itse tullut järjestää tekstiilien erilliskeräys. Tieto siitä, missä vaiheessa kukin yritys on tämän siirtymän osalta, on puutteellinen. Ei myöskään tiedetä miltä yrityksiltä tulee millaista sivuvirtaa: sekä laatu että määrä ovat epäselvät. Hankkeen tavoitteena on hankkia tietoa miten tekstiilien sivuvirrat alueella liikkuvat, sekä miten sitä voitaisiin kehittää. Hanke rakentaa digitaalisen ratkaisun ekosysteemille, missä sivuvirtatekstiili, myymättömät tuotteet, osaaminen ja muut resurssit liikkuvat.
ToimenpiteetTP1 Ymmärrys ja oleellisten ongelmin havaitseminen
TP1:ssä hankitaan tietoa EU-lainsäädännön vaatimukssta alueen yrityksiin. Samalla kartoitetaan alueella toimivat tekstiili- ja vaatealan yritykset. Selvitetään millaisia digitaalisia alustoja voisi soveltaa ekosysteemimallinnukseen.

TP2 Ratkaistavien ongelmien kiteyttäminen tavoitteiksi ja toimenpiteiksi
TP2:ssä luodaan alustava alueellinen tekstiilien sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemimallinnus. Kyselyn pohjalta selvitetään keskeiset kiertotalouteen siirtymisen esteet ja annetaan toimintaehdotuksia. Hankkeessa mukana olevien 10 yrityksen omaa liiketalousmallia kehitetään kohti kiertotalousmalleja.

TP3 Ideointi ja testaamien
TP3:ssa alueellista ekosysteemimallinnusta kehitetään. Hankkeessa mukana olevien yritysten toimintaa demotaan tuote/palvelusysteemien osalta.

TP4 Liiketoiminnan kehittäminen & ideointi
TP4:ssa kehitetän uusia tuote/palvelusysteemejä.


TP5 Viestintä ja tiedon jalkauttaminen
TP5:ssä viestitään hankkeen tapahtumista, tuloksista ja tiedoista.
TuloksetKonkreettiset tuotokset ja tulokset per työpaketit:
TP1
Nykytilan selvitysraportti, sisältäen toimijaverkkokartan sekä koosteen laadullista ja määrällisistä materiaalivirroista
Verkkokysely ja sen tulokset visualisoituna (1.1 ja 1.3)
Digitaalisen toimintaympäristön esitysaineisto ja webinaari (1.3)
Verkostoitumis- ja yhteistyöseminaari ja työpaja aineistoineen ja tuloksineen

TP2
Yritysten kiertotalouden tavoitekartat työkaluna vihreään siirtymään, sisältäen konkreettiset liiketoiminnan toimenpiteet
Alustava alueellinen kiertotalouden toimintaympäristön mallinnus
Digitaalisten alustojen ja ratkaisujen nykytilan selvitys
Savonia-artikkeli (TP1 ja 2).

TP3
Jalostettu sivuvirta- ja poistotekstiilien ekosysteemin alustava alueellinen malli
Digitaalisten palvelupolkujen demot (mm. materiaalien kierto ja palveluntarjoajien digitaaliset palvelupolut)
Konkreettisia toimintamallin testidemojaSavonia-artikkeli

TP4
Uudenlaisia kiertotalouden liiketoimintaideoita ja niiden konsepteja yrityksiin
Tuote palveluna –systeemien työpaja
Savonia-artikkeli

TP5
Viestintäsuunnitelma
Loppuraportti
Some-viestintä
Loppuseminaari
KumppanitHanketoteutetaan yhteistyössä Elävä säätiön kanssa. SAUMA-hanke keskittyy samoin tavoittein kuluttajatekstiilien osalta.

Hankkeen osarahoittajat ja osallistujat ovat:
Valmet, Varpuke, VA-varuste, Scantarp, Minna Suuronen, Ompelimo Uniikki, Hiia, Heliko, Citypörssi ja Jätekukko.

Kohderyhmänä ovat tekstiili- ja vaatealalla toimivat yritykset Pohjois-Savon alueella.

Hankkeesta hyötyvät kaikki tekstiili- ja vaatealan yritykset Pohjois-Savossa ja Suomessa sen tiedon kautta mitä hankkeesta saavutetaan. M
RahoittajaEAKR 2021-27