Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiTechSavo
Aloituspäivä1.4.2023
Lopetuspäivä31.3.2026
www-sivuthttps://www.techsavo.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAri Mönkkönen
KuvausHankkeen kohderyhmänä on alueen teknologiateollisuuden sekä puu- ja rakennustuotealan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä. Hankkeen päätavoitteena on edistää pk-yritysten kasvu-, uudistumis- ja innovaatiovalmiuksia hankealueella.

Toteuttajaryhmään kuuluvat kehitysyhtiöt ja Savonia-amk ovat tehneet tiivistä yhteistyötä alueiden yritysten kehittämiseksi, jolloin on noussut esille useita tarpeita PK- yritysten kyvykkyyden lisäämiselle. Näitä tavoitteita ovat mm. tuotelähtöisten toimintamallien laajentaminen palvelukokonaisuuksiksi sekä tiedolla johtamisen menetelmät ja analytiikka tuottavuuden kehittämisen apuna. Myös yleiset kasvun ja uudistumisen tukitoimet nähdään tarpeellisena erityisesti mikro- ja pienyrityksissä, samalla kuitenkin toimintaympäristön muuttuessa voimakkaasti.

Hankkeen tuloksena pk- yritysten kansainvälistyminen etenee, yrityskentän kilpailukyky paranee ja pk-yritykset ovat paremmin varautuneet teknologia- ja toimintaympäristön murroksen aiheuttamiin muutoksiin erityisesti digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurauksena pitkällä aikavälillä alueen teknologiateollisuusyritysten liikevaihto ja vientitulot kasvavat ja yritykset voivat työllistää uusia työntekijöitä.
KehittämistarveKone- ja energiateknologiateollisuus on taloudelliselta merkitykseltään suurin teollisuuden ala Pohjois-Savossa ja se on määritetty Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa yhdeksi maakunnan kehittämisen kärjeksi. Teknologiateollisuuden yritysten menestys vaikuttaa merkittävästi maakunnan hyvinvointiin, työllistämisen, kehityksen ja vientitulojen generoinnin kautta.

Yritysten kilpailukyvykkyyden ylläpito ja parantaminen edellyttää T&K-investointeja, joten investointien ja kehittämishankkeiden aktivoinnille on selkeä tarve. Selvitysten mukaan pk-yritysten odotukset ovat laskeneet ja sen myötä investointihalukkuus vähentynyt. Maakunnassa tarvitaan aktiivista kenttätyötä, joka perustuu yritystuntemuksen lisäksi maakunnan ja seutukuntakohtaisten erityispiirteiden ymmärrykseen, EU-tasoisten kehitystavoitteiden tuntemukseen sekä suoraan keskusteluyhteyteen koulutusorganisaatioihin ja osaamisklustereihin.

Kenttätyönä toteutettavan aktivoinnin tehtävänä on lisätä yritysten tietoisuutta maakunnallisista kehitysteemoista ja teknologisista mahdollisuuksista, syventää tietoisuutta valituista aihepiireistä yrityksille kohdennetuilla seminaareilla ja työpajoilla ja tukea yritystä kehityshankkeen valmistelussa. Keskittyessään omaan liiketoimintaan yrityksillä ei ole mahdollisuutta seurata useista eri lähteistä tulevaa hankeinfotulvaa. Tarvitaan taho, joka pystyy syntetisoimaan yritystarpeen, rahoitusmahdollisuudet ja rahoituksen edellytykset eheäksi, rahoituksen edellytykset täyttäväksi kokonaisuudeksi.

Kehitysyhtiövetoisella, vahvaan kenttätyöhön nojaavalla hanketoiminnalla on Pohjois-Savossa pitkät perinteet. Kenttätyö on vuosien saatossa generoinut huomattavan määrän alueen yrityskehityshankkeista. Kenttätyön tukena on viime vuodet toiminut Savonia-amk, joka hankeresursseilla esittää ratkaisuja teknologisiin haasteisiin, tarjoaan TKI-ympäristöjä yrityspilotteihin ja mahdollistaa opiskelijaresurssien kohdentamisen teknologia-alan yritysten kehittämisprojekteihin.

Pohjois-Savossa toimivat ekosysteemit ovat uuden osaamisen kehittymisen alustoja, joiden kehittyminen edellyttää tarvelähtöisyyttä ja yritystoimijoita. Hankkeen kenttätyöllä on paljon annettavaa ekosysteemitoiminnan laajentumiseen, erityisesti yritystarpeiden syötteinä ekosysteemiin.

Markkinoilla on meneillään muutos tuotekeskeisyydestä palvelukeskeisyyteen, joka korostaa asiakasarvon tuottamista tuotteen elinkaaren aikana yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi laadun uudet ulottuvuudet kuten ”kestävä kehitys” asettaa yritysten tuotekehityksen uuden haasteen eteen vaikuttaen tarpeeseen uudistaa tuotekehityksen prosesseja ja menetelmiä. Tarvitaan aktivointia ja työpajoja motivoimaan yrityksiä uudistamaan omia liiketoimintamalleja ja työtapoja vastaamaan tähän servitisaationa tunnetun kehityskulun haasteisiin.

Alueen yritykset ovat ilmaisseet tarpeen mm. tuotannosta kerättävän tiedon jalostamiseksi päätöksenteon tueksi. Lisäksi, teollinen internet tulee entisestä lisäämään kerättävän datan määrää, jota oikein hyödynnettynä on mahdollista käyttää johtamisen apuna. TechSavo:n tehtävä on syventää analytiikka-työkalujen osaamista ja osoittaa niiden hyödyntämispotentiaali yrityksille.

Yritysten ympäristövastuun merkitys kasvaa jatkuvasti ja tarjoaa oikein hyödynnettynä kilpailuetua yrityksille. Lisäksi vastuullinen yritys vetää puoleensa osaavaa työvoimaa. Tähän liittyvän asenneilmapiirin muokkaus on yksi TechSavon tehtävistä.
ToimenpiteetHanketoimijat ovat yhteisesti määrittäneet hankkeen seuraavat kärkiteemat:
- Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi
- Yritysten kasvua ja uudistumista edistävien liiketoimintamallien kehittäminen ja toimeenpano
- Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistäminen yritysten investoinneissa ja tki-toiminnassa
- Tuotelähtöisten toimintamallien laajentaminen palvelukokonaisuudeksi
- Tiedolla johtamisen menetelmät ja analytiikka tuottavuuden kehittämisen apuna
- Yhteistyön edistäminen yritysten ja lisäarvoa tuottavien eri sidosryhmien kanssa
- Kansainvälistymisen edistäminen mm. yrityskohtaisten kehittämishankkeiden kautta
- Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. koulutusorganisaatiot, te- toimisto, hankkeet)

Hanketoimijoiden yhteiset toimenpiteet
- Kenttätyö hankealueen yrityksissä
- Investointi- ja kehittämishankkeet
- Alihankintamessujen yhteisosasto vuosina 2023, 2024, 2025
- KV – messumatkat
- Seminaarit (livenä ja etätoteutuksena), foorumit
- TKI työpajat ja klinikat yritysryhmille (tuote/palvelukokonaisuus, asiakasarvo, palvelukeskeisyys, digitaalisuus, ratkaisukeskeisyys)
- Yritysverkostojen kehittäminen hankealueella
- Osaamisen varmistamisen yhteistyö
- Hanke- ja sidosryhmäyhteistyö (mm. KesTech, Pohjois-Savon Energiaklusteri, Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon, Business Center)

Yhteisten toimenpiteiden lisäksi kullakin osatoteuttajalla (Navitas, SavoGrow, Savonia, Iisalmen teollisuuskylä) on omat painotukset, nekin yhdessä määritetty. Savonian toimenpiteiksi on määritetty seuraavat:
- Yritysten kehittämishankkeiden valmistelutuki
- Yritysten kehittymistä tukevien TKI-ympäristöjen ja opiskelijaresurssien hyödyntäminen
- Tuote-/palvelukonseptointimenetelmien selvitykset ja soveltuvuusarvioinnit sekä niiden käyttöönoton tuki yrityksissä
- TKI-työpajat
- Hanke- ja yliopistoyhteistyö
- Laatu- ja ympäristöjärjestelmien kehittämistarvearvioinnit
- Tiedolla johtamisen tuki yrityksille
- Yritystarpeiden määrittely ja välittäminen osaamiskeskittymille ja ekosysteemeille
TuloksetHankeen tavoitteet ovat yhteneväisiä Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman ja EAKR-hankehaun älykkään erikoistumisen tavoitteiden kanssa. Hankkeen toteutuksen seurauksena PK-yritysten kansainvälistyminen etenee, yrityskentän kilpailukyky paranee ja yritykset kykenevät varautumaan paremmin teknologia- ja toimintaympäristön muutoksiin, erityisesti digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Pitkällä aikavälillä yritysten liikevaihto ja vientitulot kasvavat, mikä mahdollistaa myös uusien työntekijöiden työllistämisen.

Konkreettisesti todennettavia tuloksia hankkeessa ovat: 2-3 ulkomaan messumatkaa teknisen alan messuille, 3 kpl yritysryhmän osallistumisia alihankintamessuille vuosina 2023, 2024 ja 2025, 1 kpl yritysryhmän osallistuminen energiamessuille vuonna 2024, 10 kpl webinaareja, 3 kpl seminaareja, 6 työpajaa, 40 yrityshankkeen edistäminen hankealueella, teknologialiitteiden tuottaminen lehdissä 2 kpl/vuosi hankeaikana ja hankkeen www-sivujen tuottaminen ja ylläpito (hankkeen toimenpiteet, tapahtumat, yritysluettelo).
KumppanitToteuttajakumppanit: Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Navitas Kehitys Oy ja Kehitysyhtiö Savogrow Oy.
Yrityskumppaneita mm. Hydroline Oy, Toivalan Metalli Oy, Cross Wrap Oy, SP Stainless Oy, Medikro Oy, Kuopion Konepaja Oy, PetterSteel Oy, Suomen Elektropinta Oy, Var-Met Oy.
RahoittajaEAKR FR 40% 2021-27 palkkojen yksikkökust.malli