Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiArctic Water Excellence
Aloituspäivä1.1.2023
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKari Kuuspalo
KuvausAWE-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä ja jalkautumista vesihuoltosektorille ja vesi-intensiiviseen teollisuuteen yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Toiminnalla pyritään osaltaan edistämään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle. Hankkeessa keskitytään elinkeinoelämästä tunnistettujen geneeristen veteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin soveltaen uusia ja/tai vaihtoehtoisia teknologioita käytäntöön. Yhtenä kehittämisen osa-alueena on edistyksellisten talteenottoprosessien ja erotustekniikoiden kehittäminen osana vedenpuhdistusta mm. jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseksi raaka-aineina. Näillä kehittämistoimenpiteillä edistetään osaltaan myös kiertotalouden kehittymistä vesiosaamiseen perustuvien sovellusten muodossa.
KehittämistarveVesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusalaksi. Tällä hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä profiloitunutta yhteistyötä. Hanke toteuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian valintoja (puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, ICT ja digitalisaatio, innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit), joissa IP-alueella on tunnistettu olevan monipuolista osaamista. Yhteisen strategian valinnat luovat perustan uudelle ylimaakunnalliselle yhteistyölle, jota hanke konkreettisesti toteuttaa.

Vesi-intensiivisestä teollisuudesta, kuten kaivosteollisuudesta, on tunnistettu useita teollisuuden vesikiertoihin ja veden puhdistukseen liittyviä geneerisiä haasteita, joihin kaivataan uusia ratkaisuja. Uusilla ratkaisuilla pyritään tehostamaan vesien käsittelyä ja ympäristövaikutusten hallintaa sekä varmistamaan ko. teollisuuden alojen toimintaedellytyksiä tulevaisuuteen myös vesien hallinnan näkökulmasta. Samalla luodaan edellytyksiä uusien innovaatioiden, palveluiden sekä tuotteiden muodostumiselle Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle vesiosaamiseen sekä kiertotalouden ratkaisuihin pohjautuen.
ToimenpiteetElinkeinoelämän kanssa yhdessä tunnistettuja toimialakohtaisia geneerisiä haasteita ovat:
Kaivosteollisuus:
- Sulfaatin poiston edelleen tehostaminen ja syntyvien rejektien hyötykäytön kehittäminen
- Metallien poiston ja selektiivisen talteenoton kehittäminen
- Typen poiston tehostaminen kylmissä olosuhteissa
- Nopean vesianalytiikan ja monitorointimenetelmien kehittäminen prosessien ja päästöjen hallintaan
- Älykkään ympäristömonitoroinnin ja vesienhallinnan kokonaisuuksien kehittäminen
Yhdyskuntien vesien hallinta kiertotalouden menetelmin:
- Ravinteiden talteenoton ja kierrätyksen tehostaminen
- Hulevesien haitta-aineiden tehostetun käsittelyn kehittäminen

Näihin geneerisiin haasteisiin haetaan ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin kehittämällä ja pilotoimalla uusia vaihtoehtoisia teknologioita ja menetelmiä ko. haasteiden ratkaisemiseksi. Pilotoinnit tehdään soveltuvilta osin todellisissa käyttökohteissa kenttäolosuhteissa. Pilotointeja edeltää tarvittavat valmistelevat esikoejaksot laboratorioissa.
TuloksetHanke toteuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien sekä älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteiden toteutumista käytäntöön. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan ylimaakunnallisessa yhteistyössä vahvistaen samalla vesialan kansallista verkostoitumista ja alueellisten osaamiskeskittymien ja niiden osaamiskärkien edelleen kehittymistä älykkään erikoistumisen tavoitteiden mukaisesti. Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategian osalta AWE-hanke kohdentuu älykäs vesijärjestelmä –kärkiteemaan toteuttaen sen tavoitteistoa käytännössä.
KumppanitAWE-hanke konkretisoi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien sekä älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteiden toteutumista käytäntöön. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan laaja-alaisessa ylimaakunnallisessa yhteistyössä yhteensä kahdeksan tutkimusorganisaation toimesta vahvistaen samalla merkittävästi vesialan kansallista verkostoitumista ja alueellisten osaamiskeskittymien ja niiden osaamiskärkien edelleen kehittymistä älykkään erikoistumisen tavoitteiden mukaisesti. AWE-hanke tukee osaltaan myös kansallisen kaupunkistrategian toteutumista Pohjois-Savon (Kuopio), Etelä-Savon (Mikkeli), sekä Pohjois-Pohjanmaan (Oulu) ja Kajaanin painotusten osalta ollen kaupunkien innovaatiotoimintaa vahvistavien ekosysteemisopimusten linjausten mukainen.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (Savonia) toimii hankkeen päätoteuttajana vastaten hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista. Lisäksi Savonia tuo hankkeeseen eri prosessien sekä monitorointimenetelmien pilotointikyvykkyyttä kenttäkohteissa tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) Kehittää hankkeessa kaivosten vesimonitorointistrategioita, jotta kerätty ympäristödata olisi mahdollisimman edustavaa sekä tehokkaasti ja monikäyttöisesti hyödynnettävissä kaivosten ympäristövaikutusten ennakointiin ja seurantaan. GTK tuo hankkeeseen kaivosteollisuuden erityisosaamista sekä laajojen vesitasealueiden mallinnus- ja monitorointiosaamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa hankkeen mikrobianalytiikasta tuoden hankkeeseen mikrobien tunnistukseen sekä mikrobiologiaan liittyvää erityisosaamista.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK) vastaa hankkeen yhdyskuntavesien kiertotalous –toteutuksesta.

LUT-yliopisto kehittää ja tutkii hankkeessa jäteveden ja hulevesien uusia käsittelymenetelmiä sekä uusioveden tuottamista.

Kainuun ammatikorkeakoulu Oy (KAMK) vastaa hankkeessa geopolymeerien kehittämisestä raskasmetallien poistoon teollisuuden vesimatriiseista.

Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö (MITY) Kajaanissa, vastaa mittaustekniikoiden kehittämisestä hankkeeseen liittyen. Lisäksi CEMIS yhteistyö tuo hankkeeseen mittaustekniikoiden erityisosaamista ja sovellusosaamista käytäntöön. CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan yksikkö (KUI) Oulussa, kehittää hankkeessa biojalostamojen jäännösligniinipohjaisista jäännösjakeista bioadsorbentteja teollisuuden jätevesien puhdistukseen.

VTT tuo hankkeeseen kaivosteollisuuden lietteiden karakterisointiin liittyvää osaamista ja vastaa toteutuksesta liittyen Vesiosaamisesta liiketoimintaa –toimintamallin määrittelyyn ja demonstrointiin yhteistoiminnassa yritysten kanssa sekä KV-aktiviteettien katalysointiin.

Muut hankkeen yhteistyöverkostot
AWE-hankkeen toteutuksessa on mukana osarahoittajina kattava verkosto eri kokoisia yrityksiä. Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluu sekä teollisuuslaitoksia ja vesilaitoksia (case-ownerit), että pk-yrityksiä (ratkaisuja kehittävät teknologiatoimittajat). Mukana olevat yritykset luovat vahvan pohjan uusien teknologioiden kehittämistyölle ja niiden pilotoinneille sekä jalkauttamiselle käytäntöön. Teollisuuslaitosten kautta AWE-hanke saa yksityiskohtaista tietoa vesiin liittyvistä haasteista ja niiden tapauskohtaisista ominaispiirteistä ns. loppuasiakkaan näkökulmasta. Teknologiatoimittajien kautta puolestaan saadaan ymmärrystä käytännön realiteeteista toimivien ratkaisujen kehittämistyön pohjaksi.

AWE-hankkeen yrityskumppaneita ovat mm. seuraavat yritykset: Agnico Eagle Finland Oy, Yara Suomi Oy, AA Sakatti Mining Oy, Keliber Oy, Terrafame Oy, Valmet Automation Oy, Nordfuel Oy, St1 Oy, Weeefiner Oy, BioSO4 Oy, ja 3AWater Oy.

Yritysverkostot luovat vank
RahoittajaEAKR 2021-27