Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan unionin osarahoittama.
NimiMonikulttuuriset opintopolut
Aloituspäivä1.10.2023
Lopetuspäivä30.9.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMirka Niskala
KuvausHankkeen päätavoitteena on koulutuksessa aliedustettujen ryhmien kuten maahanmuuttajien ja romanien sekä muiden koulutuksesta syrjäytyneiden koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Hanke vahvistaa aliedustettujen ryhmiin kuuluvien nuorten ja aikuisten, sekä opintojensa vuoksi Suomeen tulleiden opiskelijoiden koulutus- ja opiskelumahdollisuuksia ja kehittää heille opintoihin toimivia ohjauksen ja valmennuksen malleja. Hanke tukee myös opintojen suorittamista, siirtymiä eri koulutusmuotojen välillä sekä kiinnittymistä koulutuksen ja työelämän oppimisympäristöihin. Pitkällä tähtäimellä hanke ehkäisee opintojen keskeyttämistä ja edistää työelämään siirtymistä opintojen jälkeen sekä juurtumista Itä-Suomen alueelle.
KehittämistarveSuomalainen korkeakoulukenttä monimuotoistuu nopeasti. Aliedustettujen ryhmien opiskelijat, kuten romanit tai
maahanmuuttajataustaiset, jäävät helposti korkeakouluissa omiksi ryhmikseen eivätkä
integroidu korkeakouluyhteisön, työelämän ja yhteiskunnan jäseniksi esimerkiksi kielitaidon
tai kulttuuritaustan vuoksi.

Koulutus- ja palvelujärjestelmän haasteita aliedustettujen väestöryhmien kannalta ovat muun muassa
kokonaisvaltaisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden riittämättömyys, kohdennetumman
koulutustarjonnan puute sekä hakevan toiminnan puute, mikä hankaloittaa koulutukseen
pääsyä. Jos jo koulutuksen aikana tapahtuisi integroitumista sekä opintoihin, työelämään että
suomalaiseen yhteiskuntaan, voisi Itä-Suomeen jäädä useampi korkeakoulusta valmistunut
kohderyhmiin kuuluva tuomaan oman panoksensa alueelle ja rakentamaan sinne omaa
elämänpolkuaan.
ToimenpiteetSavonian osahankkeessa luodaan uutena toimintona non stop -työpajojen malli, joka madaltaa kohderyhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen kynnystä. Näissä työpajoissa täydennetään mahdollisia osaamisvajeita kuten esim. opiskelutaitoja, matematiikkaa, suomen kieltä. Non stop -työpajojen lisäksi järjestetään digitaalisia ohjauspajoja, joissa valmistaudutaan korkeakoulutuksen käytäntöihin ja hyödynnetään vertaistukea. Lisäksi luodaan aliedustetuille ryhmille kohdennettu viestintämalli. Tätä kehitystyötä varten kaikille kolmelle kohderyhmälle järjestetään kohtaamisfoorumeita hankkeen alkuvaiheessa.
Tulokset• Koulutuspolkujen saavutettavuuden paraneminen aliedustetuille ryhmille; erityisesti romanitaustaiset, maahanmuuttajat ja kv-opiskelijat
• Kohderyhmän motivaation ja korkeakouluvalmiuksien vahvistuminen niin, että koulutuspolku ja urapolku jatkuvat korkeakouluopintoihin
•Yhteisöllisyyden vahvistumista
•Aliedustettujen ryhmien jatkuvan oppimisen tuen ja ohjauksen vahvistuminen ja uudet toimintamallit ttamiskelpoisiksi ja tehokkaiksi toiminnoiksi korkeakoulukentällä.
• Savoniassa pilotoidun aliedustettujen ryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mallin (kohtaamisfoorumit, non stop-pajat ja digitaaliset pajat) juurtuminen muihin korkeakouluhin
•Hankkeen aikana kehitetyt hakeutumista tukevat saavutettavat ja selkokieliset verkko-pohjaiset oppimismateriaalit
KumppanitMonikulttuuriset opintopolut -yhteishanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Savonian lisäksi muita osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Savonian osahankkeeen pääasiallinen kohderyhmä ovat romanit, maahan kansainvälisinä opiskelijoina saapuneet, mutta työmarkkinoille pääsemättömät henkilöt sekä maahanmuuttajataustaiset hakeutujat.
RahoittajaESR+ 2021-27