Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiDigitalisaatio ja asiantuntijayhteistyö kestävän tietopohjaisen luontomatkailun edistäjänä
Aloituspäivä1.2.2023
Lopetuspäivä31.1.2025
www-sivuthttps://digireitit.savonia.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMira Saari
KuvausOutdoors Pohjois-Savo hankkeessa on tuotettu pohjoissavolaisista reiteistä digitaalista sisältöä kansainväliseen luontomatkailupalvelu Outdooractiveen. Sisältö koostuu kartasta, reitti-infosta sekä kuvista ja videoista ja palvelee ensisijaisesti fyysisesti reiteille suuntaavia. Tässä hankkeessa otetaan seuraava askel Pohjois-Savon saavutettavuuteen sekä vetovoimaisuuteen ja tuotetaan sisältöä, joka mahdollistaa tiettyjen reittien kokemisen täysin etänä.

Hanke on luonteeltaan pilottihanke, jossa tuotetaan ennalta valituista luontomatkailureiteistä etänä koettavia vuorovaikutteisia luontoelämyksiä. Toteutuksia yhteiskehitetään ja testataan kansainvälisillä (kiinalaisella ja mahdollisesti muilla kv-kuluttajilla) kohderyhmillä (nuoret aikuiset).

Hankkeessa yhteiskehitetään ja testataan yhteensä 1-3 kpl reittejä Pohjois-Savossa, joista yksi sisältää opetuksellisia ja ohjauksellisia pelillistettyjä elementtejä. Potentiaaliset reitit ovat Tiilikajärven, Puijon ja Tahkon alueella. Yhdellä reiteistä pilotoidaan vuorovaikutteinen opastettu etäpatikointi, joka mahdollistaa oppaan ja

Hankkeessa selvitetään lisäksi etänä koettavien sisältöjen liiketoimintamallia ja mallinnetaan liiketoimintahyötyjä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yritysten ja muiden toimijoiden tietoisuutta uuden teknologian hyödyntämisestä matkailussa sekä tukea ja rohkaista yrityksiä ottamaan uutta teknologiaa käyttöön oman toiminnan kehittämisessä.

Tavoitteena on etänä koettavan sisällön avulla parantaa Pohjois-Savon saavutettavuutta sekä vetovoimaa. Tavoitteena on erityisesti tavoittaa kansainvälisiä matkailijoita ja sen myötä kasvattaa Pohjois-Savon kansainvälistä matkailua. Hankkeessa tuotettu sisältö toimii alueen markkinoinnin välineenä, jota myös yritykset voivat hyödyntää. Etänä koettavat reitit tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon tutustua kohteeseen ja se voi olla myös merkittävä tekijä matkustuspäätökseen ja kohteen valintaan.

Tavoitteena on myös yhteistyössä kumppanihankkeiden (Haaga-Helia, Humak, Lapin amk) kanssa verkostoida Pohjois-Savon toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti kestävän luontomatkailun ympärille.


KehittämistarveHanke vastaa luontomatkailun suosion kasvuun ja tarpeeseen kehittää alueen kansainvälistä matkailua. Hanke kehittää kestävää matkailua tuottamalla palvelua, joka on mahdollista kokea etänä. Näin hanke edistää matkailun digitalisaatiota ja edistää pk-yritysten kykyä vastata digitalisoituvan matkailun haasteisiin.

Digitalisaatio voi olla alan yrityksille haastavaa ja edellyttää uutta tietoa, osaamista ja rohkeutta uusiin kokeiluihin. Hanke toimii esimerkkinä/veturina alueen yrityksille digitaalisten sisältöjen kehittämisessä. Tämän hankkeen ja kumppanihankkeiden (Haaga-Helia/Humak & Lapin amk) kokemuksia ja osaamista jaetaan kaikkien hankealueiden hyödyksi.

Hanketta on valmisteltu syksystä 2021 alkaen yhdessä ammattikorkeakoulujen Kiina-verkoston toimijoiden kanssa. Alkuvuodesta 2022 hankkeen sisältöä on suunniteltu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankekummpanit hakevat kukin oman rahoituksen alueensa maakuntaliitoista, mutta yhteistyötä tehdään tiivisti yhteisten työpakettien tiimoilta. Kokonaisuuden tavoitteena on kehittää kansainvälisille ja erityisesti Kiinan markkinoille suunnattua luontomatkailua, erityisesti tietopohjaista ja ympäristötietoisuutta lisäävää luontomatkailua. Lisäksi kokonaisuus kehittää asiantuntijaorganisaatioiden roolia palveluiden sisällöntuottajana. Samalla edistetään valtakunnallisen luontomatkailun ekosysteemin rakentumista ja tiedematkailua osana sitä. Hankkeen toimenpiteet arvioidaan vitoskierteen kautta (quintuple helix: Korkeakoulu-yritys-julkishallinto-asiakas-ympäristö) jolla varmistetaan erityisesti toiminnan ympäristövaikutukset.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luonnon ja digitaalisuuden yhteistyötä ja niiden molempien samanaikaista olemassaolon merkitystä.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

TP1 Kehittämistyöhön, pilotointiin ja tulosten arviointiin tarvittavan aineiston hankkiminen
Toteutus yhdessä Haaga-Helia/Humak:n ja Lapin amk:n hankkeiden kanssa: hankkeet tuottavat eri selvityksiä kaikkien hyödynnettäväksi.

Savonian hankkeessa selvitetään virtuaalisen sisältöjen liiketoimintamahdollisuuksia matkailualalla. Selvityksessä mallinnetaan virtuaalisten sisältöjen ja reittien liiketoimintahyötyjä ja tehdään liiketoimintamalli virtuaalisesti etänä koettavien sisältöjen kuluttamisesta.

Materiaalia ja tietoa virtuaalisista liiketoimintamahdollisuuksista kerätään koko hankkeen ajan. Liiketoimintamallin kuvaaminen auttaa yrityksiä ymmärtämään virtuaalisten sisältöjen käyttö- ja soveltamismahdollisuuksia omassa toiminnassaan.

Savonian tuottama selvitys liiketoimintamalleista on kumppanien hankkeiden käytettävissä kuin myös niiden tuottamat selvitykset ovat Savonian ja Pohjois-Savon hyödynnettävissä. Tällä varmistetaan uuden tiedon jakaminen laajasti eri toimijoiden hyödyksi.

TP2 Yhteiset luontomatkailun kehittämisen työpajat
Toteutus yhdessä Haaga-Helia/Humak:n ja Lapin amk:n hankkeiden kanssa: hankkeet järjestävät työpajajoja, joihin kaikilla mahdollista osallistua.

Hankkeessa järjestetään matkailualan yrityksille ja sidosryhmille suunnattuja kaikille avoimia työpajoja 4 x 1/2 päivää . Työpajat ovat avoimia myös kumppaniverkoston hankkeille verkostoitumisen ja tiedon kulun varmistamiseksi. Samoin Pohjois-Savon toimijat voivat osallistua kumppaniverkoston hankkeiden järjestämiin työpajoihin.

Työpaketin tavoitteena on lisätä matkailutoimianlan ymmärrystä etänä koettavista sisällöistä ja niiden käyttömahdollisuuksista omassa toiminnassa sekä antaa kokonaiskuva niistä osa-alueista, joiden avulla kansainvälisille markkinoille suunnattua virtuaalista luontomatkailua voidaan kehittää.

Työpajoissa tuotettua ja kerättyä tietoa hyödynnetään etänä koettavien sisältöjen liiketoiminatamallinnuksessa.
Liiketoimintaselvitykseen linkittyvien työpajojen (2 x 1/2 päivää), jonka aiheita ovat:
- mitä virtuaalimatkailu on
- mitä se tarkoittaa alueen yrityksille
- kenen liiketoimintaa virtuaaliset matkailu-/retkeilypalvelut voivat olla ja miten siitä saadaan kannattavaa
- miten alueen yritysten liiketoimintaa voidaan kehittää virtuaalimatkailun avulla
- miten tuotetaan virtuaalisia elämyksiä
- Miten yritykset hyödyntävät tehtyjä reittejä, miten voidaan laajentaa/linkittyä/soveltaa esim. verkkokaupat.

TP3 Virtuaalipalveluiden ja digitalisaation kehittäminen
Alueellinen ja hankekohtainen toteutustapa ja kohdetoimijat

Savonian hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan ennalta sovitut reitit etänä koettavaksi. Huomioidaan TP1:ssa tehtyjen selvitysten tulokset.

Yhteiskehitetään ja testataan yhteensä 1-3 kpl reittejä Pohjois-Savossa, joista yksi sisältää opetuksellisia ja ohjauksellisia pelillistettyjä elementtejä. Pelillistetty sisältö on opetuksellista ja ohjauksellista, jolla pyritään vaikuttamaan vastuulliseen luontokäyttäytymiseen sekä esittelemään alueemme erityispiirteitä. Potentiaaliset reitit ovat Tiilikajärven, Puijon ja Tahkon alueella. Yhdellä reiteistä pilotoidaan vuorovaikutteinen opastettu etäpatikointi, joka mahdollistaa oppaan ja osallistujien vuorovaikutuksen.

TP4 Ekosysteemityö ja verkoston kansainvälinen yhteistyö
Toteutus yhdessä Haaga-Helia/Humak:n ja Lapin amk:n hankkeiden kanssa

Tavoitteena on verkostoida kumppanihakkeiden toimijat (hanketoimijat, yritykset ym) kansallisesti sekä kansainvälisesti kestävän luontomatkailun ympärille.

TP5 Viestintä
Toteutus yhdessä Haaga-Helia/Humak:n ja Lapin amk:n hankkeiden kanssa

Julkaisut, videomateriaali, valokuvat, jne.

Hankkeen aikana eri vaiheista tiedotetaan osallistuvien organisaatioiden ja henkilöiden olemassa olevien kanavien kautta. Kiinassa ja muissa kumppanimaissa tapahtuvasta viestinnästä vastaa kunkin maan kumppanit ja ne dokumentoidaan mahdollisu
TuloksetHankkeen konkreettisena tuloksena ovat etänä koettavat luontoreitit eli uudenlaisen sisällön tuotaminen reiteistä, joka toimii markkinoinnin apuna, matkustuspäätöksen vaikuttimena, parantaa saavutettavuutta, palveluna asiakasryhmille, jotka eivät pääse luontoon.

Lisäksi tuloksena syntyy liiketoimintamalli etänä koettavien sisältöjen kuluttamisesta. Tuloksena on yritysten tietoisuus ja jopa osaamisen kehittyminen uuden teknologian hyödyntämisestä matkailussa.
KumppanitHankkeen toteuttaa Savonia.
RahoittajaEAKR 2021-27