Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiPohjois-Savon Energiaklusteri
Aloituspäivä1.10.2022
Lopetuspäivä30.9.2025
www-sivuthttps://energyclusternorthsavo.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausHankkeen yleiset tavoitteet noudattavat Osaava ja Uudistuva Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan kehittämisohjelman sekä Pohjois-Savon liiton maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteita. Klusteri toteuttaa osaltaan Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035, Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutumista, Keski-Savon ja Ylä-Savon seudullisten ilmasto-ohjelmien sekä kuntakohtaisten tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteet toimenpidekokonaisuuksittain:
1. Pohjois-Savon Energiaklusterin toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen.Yritykset ja seudun kunnat ovat sitoutuneet klusteritoimintaan ja klusteri on riippumaton ja objektiivinen alusta, jossa toimijat yhteistyössä kehittävät toimialaa. Klusteri ja sen jäsenet ovat kansainvälisestikin tunnettuja ja arvostettuja toimijoita.Toimialan yrityksillä on tietoa ja osaamista hyödyntää olemassa olevia rahoitusinstrumenttejaYrityksillä ja toimijoilla on käytössä alusta, jonka kautta he voivat verkostoitua keskenään sekä alueellisten sekä kansainvälisten toimijoiden kanssaKlusterin toiminta vakiintuu siinä määrin, että voidaan hakea EUCLES:in (European Cluster Labelling Excellence Structure) myöntämää ensimmäisen vaiheen tunnustusta klusteritoiminnasta. EUCLES on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka hallinnoi, edistää ja myöntää laatumerkkejä eurooppalaisen standardin mukaisesti klusteriorganisaatioille.

2. Uusiutuva energiateollisuus ja TKI-toiminta
Edistää hiilineutraalien energiantuotannon arvoketjujen muodostumista.Edistää uusiutuvaa energiateollisuutta, mm. vetytalouden, hiilidioksidin talteenoton ja uusien energianvarastointijärjestelmien innovointia esim. tki-ryhmien ja sidosryhmien kautta sekä tietoa välittämällä.
Tukea pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista.
Pilotoida ja edistää älykkäitä energiajärjestelmiä sekä hukka- ja ylijäämäenergian hyödyntämisen uusia ratkaisuja.
Klusterin yritysten henkilöstön prosessin tuntemuksen lisääminen energia- ja materiaalitehokkaaseen tuotantoon.
Klusterin yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkuvan parantamisen hallintaan omissa työtehtävissään ja kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin sekä henkilöstön kehittäminen hallitsemaan TKI-projektin läpivienti omassa toiminnassaan.
Valmistuksen materiaali- ja konstruktioteknisten vaatimusten edellyttämän osaamisen kehittäminenKehittää ja edistää energia- ja energiaintensiivisen prosessiteollisuuden henkilöstön osaamista energiataseen tunnistamiseen omassa työympäristössä.
Yrityksissä kehitetään ja otetaan käyttöön älykkäitä energiaratkaisuja

3. Energiatoimialan alihankintaverkoston kehittäminen
Tukea energiatoimialan alihankintaverkoston toiminnan säilymistä alueella, osaamisen kehittämistä sekä saamaan alueelle uusia toimijoita.
Tukea energia-alalla toimivien henkilöiden osaamistarpeita vastaamaan alan muuttuviin vaatimuksiin.
Energia- ja energiaintensiivisellä prosessialalla toimivia henkilöitä on ohjattu ja opastettu jatkuvan oppimisen toimintamalliin.

4. Viestintä, verkostoituminen ja markkinointi
Toimijat ovat aktiivisesti mukana kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä.
Klusterin jäsenet ovat hyvin verkostoituneet ja tekevät tuloksellista yhteistyötä.
Klusterilla on toimivat ja aktiiviset viestintäkanavat ja toimialaan liittyvän tiedon jakaminen on avointa ja aktiivista.
KehittämistarveEnergiatoimiala on valtavan murroksen alla. Fossiilisesta energiasta luopuminen lisää tarvetta puhtaiden energiamuotojen lisäämiselle sekä teknologioiden kehittämiselle. Klusteritoiminnan myötä edistetään energiajärjestelmän muutosta ja tuetaan yrityksiä kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja liiketoimintaansa niin, että ne pystyvät entistä paremmin vastaamaan tähän murrokseen. Yritysten ponnisteluja energiakustannusten alentamiseksi, resurssitehokkuuden lisäämiseksi sekä uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi tuetaan myös.

Klusteritoiminnan kautta lisätään yhteistyötä ja osaamista, joka tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä. Klusteri mahdollistaa tuloksekkaamman elinkeinoelämän tarpeista lähtevän TKI-toiminnan sekä koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten keskinäisen sekä yritysten kanssa tehtävän yhteistyön. Energiaklusteritoiminta tukee Pohjois-Savon maakunnan kehittämisen kärkiin kuuluvan kone- ja energiateknologian toimialan kehittämistä. Vahvistamalla energiaklusterin toimintaa, tuetaan myös vetovoimaisen osaamiskeskittymän vahvistumista ja kansainvälistä verkottumista.
Toimenpiteet1. Pohjois-Savon Energiaklusterin toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminenTämän toimenpidekokonaisuuden vetovastuu on Navitas Kehityksellä, mutta kaikki toimijat yhteistyössä osallistuvat myös sen toteuttamiseen.

2. Uusiutuva energiateollisuus ja TKI-toiminta
Tämän toimenpidekokonaisuuden vetovastuu on Savonialla teknologiakehitykseen liittyvissä asioissa ja Savon Koulutuskuntayhtymällä osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Kehitystyötä viedään kuitenkin eteenpäin yhteistyössä kaikkien hanketoimijoiden sekä jäsenyritysten kanssa. Hankkeessa perustetaan tunnistettujen yritysten kehittämistarpeiden pohjalta innovaatioryhmiä, jotka organisoidaan ja fasilitoidaan hankkeen toimesta. Ryhmien tarkoituksena on auttaa yrityksiä saamaan lisätietoa, innovoimaan toimintaansa, tekemään yhteistyötä sekä löytämään yhteistyö- ja rahoitusratkaisuja aihepiireittäin.

3. Energiatoimialan alihankintaverkoston kehittäminen
Tämän toimenpidekokonaisuuden vetovastuu on Navitas Kehityksellä, mutta kaikki toimijat yhteistyössä osallistuvat myös sen toteuttamiseen.Yritysten osaamisen kasvattamiseksi jaetaan aktiivisesti infoa, järjestetään tilaisuuksia ja työpajoja ajankohtaisista aiheista, sekä osallistetaan ja aktivoidaan yritysten tki-toimintaa.

4. Viestintä, verkostoituminen ja markkinointi
Tämän toimenpidekokonaisuuden vetovastuu on Navitas Kehityksellä, mutta kaikki toimijat yhteistyössä osallistuvat myös sen toteuttamiseen.
Tulokset
KumppanitPäähankkeen toteuttaja on Navitas Kehitys oy. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat osahankkeiden toteuttajia.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat yritykset.
Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Savon liitto.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan energia- ja teknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Kohderyhmänä ovat myös energiaintensiiviset toimijat, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
Yritysten ja yritysten sidosryhmien työntekijät
- Alueen muut oppilaitokset ja TKI ympäristöt
- Julkiset toimijat, yhdistykset ja ja muu yhteistyöverkosto (mm. energiateollisuus ry, oppilaitosverkostot jne.)
- Kehittämisorganisaatiot
- Hanketoimijat Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa
- Kansainväliset verkostotoimijat
- Rahoittajatahot
RahoittajaEAKR 2021-27