Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_ely
NimiJatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea
Aloituspäivä1.8.2023
Lopetuspäivä31.7.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHeli Kekäläinen
KuvausHankkeessa kehitetään jatkuvan oppimisen toimintamalli ja osaamisen ekosysteemi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.Hankkeen keskeiset teemat ovat: osaamisen tunnistaminen, osaamisen tunnustaminen, osaamismerkit (OpenBadge) ja jatkuvan oppimisen ketterät menetelmät.
Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioiden ja mikro- ja pk-yritysten strategialähtöistä osaamisen johtamista ja tunnistaa niiden tulevaisuuden osaamistarpeet. Tunnistetuista tulevaisuuden osaamisista rakennetaan osaamismerkkejä (OpenBadge), jotka hankkeen päättyessä muodostavat hyvinvointialueen osaamismerkistön. Osaamismerkkien kriteeristöt rakennetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että osaamismerkit tunnustetaan osaksi oppilaitosten tutkintoja tai tutkinnon osia. Suorittaessaan osaamismerkin työntekijä on samalla suorittanut osan jostakin ammattikorkeakoulun tai toisen asteen tutkinnosta.
Lisäksi tavoitteena on kehittää arjen työssä toteutettavia osaamisen tunnistamismenetelmiä , joiden avulla tunnistetaan työntekijöiden työssä hankittua osaamista. Tätä osaamista verrataan osaamismerkkeihin ja tarvittaessa työntekijä voi täydentää osaamistaan hankkeessa kehitettävien mikrokurssien tai muiden ketterien jatkuvan oppimisen menetelmien avulla.
KehittämistarveSosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen organisointi (sote-uudistus) ja sen mukanaan tuomat työn tekemisen muutokset edellyttävät uudenlaista osaamista alan henkilöstöltä. Lisäksi sote-alan veto- ja pitovoiman aleneminen ja siitä johtuva resurssipula hankaloittaa henkilöstön koulutuksiin osallistumista ja osaamisen ylläpitämistä. Toisaalta kouluttautumis- ja urakehitysmahdollisuudet työelämässä ovat yksi merkittävä vetovoimatekijä nuorille työnhakijoille ja pitovoimatekijä jo työssä oleville. Sote-alalla ei myöskään ole käytäntöjä eikä osaamista työssä hankitun osaamisen tunnistamiseen eikä tunnustamiseen. Tarvitaan uudenlaisia, ketteriä jatkuvan oppimisen menetelmiä ja ratkaisuja, jotka perustuvat jo hankitun osaamisen tunnistamiseen ja sen täydentämiseen, tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja joita voidaan toteuttaa osana sote-alan arkea.
ToimenpiteetTP1. Strategiset osaamiset, osaamisen johtaminen ja oppimisen ekosysteemin luominen (Kehittämisryhmä, osaamisen johtamisen koulutus, ekosysteemin rakenteiden perustaminen)

TP2. Osaamismerkit ja osaamisen tunnustaminen (Osaamismerkkijärjestelmän rakentaminen, osaamismerkkien tunnustaminen osaksi tutkintoja tai tutkinnon osia, osaamismerkkikirjaston kokoaminen)

TP3. Osaamisen tunnistaminen (osaamisen tunnistaminen –koulutus, menetelmät osaamisen tunnistamiseksi arjessa, pilotoinnit)

TP4. Jatkuvan oppimisen ketterät menetelmät (esim. mikrokurssit osaamismerkkien edellyttämään osaamisen täydentämiseen, työssä tapahtuvan oppimisen menetelmät, pilotoinnit)

TP5. Hankkeen hallinnointi, viestintä ja vaikuttavuus (Ulkoinen ja sisäinen viestintä, opinnäytetyöt hankkeen toimenpiteiden ja niiden vaikuttavuuden arviointia)
TuloksetHankkeen aikana luodaan toiminnalliset rakenteet hyvinvointialueen osaamisen ekosysteemille, jonka muodostavat sote-alan organisaatiot ja yritykset sekä ammatilliset oppilaitokset. Tavoitteena on osaamisen ekosysteemin vakiinnuttaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.
Hankkeen tuloksena hyvinvointialueen henkilöstön osaaminen ja koulutustaso kasvaa ja työyhteisöt muuttuvat oppimisympäristöiksi. Oppilaitosten perinteinen rooli täydennyskoulutusten tuottajista muuttuu toiminnallisiksi yhteiskehittäjiksi ja osaamisen tunnustajiksi. Jatkuvan oppimisen tuotteet rakentuvat hyvinvointialueen tarpeista ja tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä myös oppilaitosten tutkintojen ja tutkinnon osien sisällöt kehittyvät ja uudistuvat vastaamaan työelämän tulevaisuuden osaamisvaatimuksia. Hyvinvointialueen sote-alan mikro- ja pk-yritysten ja organisaatioiden osaamisen kehittäminen, sen näkyväksi tekeminen ja kouluttautumismahdollisuudet urapolkuineen lisäävät henkilöstön työhyvinvointia, oppimismotivaatiota, vaikuttamismahdollisuuksia, merkityksellisyyden kokemuksia, työhallinnan tunnetta ja resilienssiä haasteiden ja jatkuvan muutoksen edessä.
Urakehitys- ja kouluttautumismahdollisuudet sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö lisää hyvinvointialueen organisaatioiden ja yritysten veto- ja pitovoimaisuutta. Samalla hyvinvointipalveluita tarjoavan henkilöstön päivitetty ja ajan tasalla oleva osaaminen takaa kansalaisille tarjottavien palveluiden korkeatasoisen laadun ja sujuvuuden.
KumppanitSavon koulutuskuntayhtymä / Savo Vocational College
RahoittajaESR+ 2021-27