Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiFOODNUTRI: kansallisen infrastruktuurihankkeen jalkauttaminen Pohjois-Savon alueelle
Aloituspäivä1.3.2023
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHenna Lehikoinen
KuvausItä-Suomen yliopiston ja Savonian yhteistyönä toteutettavassa FOODNUTRI-hankkeessa on tavoitteena kehittää aiempia tutkimustuloksia hyödyntäen ruokavalion laadun mittaamisen avuksi tieteellisesti validoitu ruokavalioindeksi, joka voidaan integroida osaksi erilaisia digitaalisia alustoja. FOODNUTRI:ssa kehitetään lisäksi personoitu ja automatisoitu palautteenantojärjestelmä.

Tavoitteena on, että tiedot ruokavaliosta syötetään ja palaute saadaan saman alustan kautta yhdellä kertaa. Hankkeessa hyödynnetään Pohjois-Savon SOTE AI Hub-hankkeen (A74608) tuloksia, jossa kehitettiin yksinkertaistettu versio automatisoidusta järjestelmästä ruokavaliota koskevan henkilökohtaisen palautteen antamiseen.

Kuluttajalähtöisen tiedon keräämiseen on tavoitteena kehittää uusia, soveltavia tapoja, joilla on mahdollista tavoittaa myös aiemmin tavoittamattomiin jääneitä kohderyhmiä. Ruokalaakso-hankkeen kokemuksia kuluttaja- ja asiantuntijaraadin hyödynnettävyydestä sovelletaan tässä hankkeessa uusien proteiininlähteiden ja tuotteiden tuotekehittämiseen ja digitaalisen järjestelmän helppokäyttöisyyden selvittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on

1) tehostaa ja vahvistaa alueellista asiantuntijuutta sekä tutkimus- ja kehitysalustaa osana kansallista infrastruktuuria, kehittää tutkimusalustan osat avoimiksi tutkimus- ja kehittämistuotteiksi tai -palveluiksi
2) tuottaa digitaalinen järjestelmä yksilön ruokavalion laadun mittaamiseen ja automaattisen palautteenantoon
3) selvittää kuluttajien asenteita täysin uudenlaisille ruoille tai raaka-aineille sekä digitaaliselle palautteenantojärjestelmälle.
KehittämistarveKuluttajat odottavat käyttöönsä yhä enenevässä määrin digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat ruokailun järjestämistä ja arjen sujuvuutta. Suomalaiset tarvitsevat luotettavaa personoitua ohjausta ruoasta ja ravitsemuksesta terveyden edistämisen tueksi. Ruokavalion laatua voidaan mitata nykyisellään ruokapäiväkirjan tai ruoankäytön frekvenssikyselyn avulla, mikä on työlästä paitsi mittauksen kohteena olevalle henkilölle myös tulosten analysoijalle. Helppokäyttöinen, nopea validoitu mittari ruokavalion laadun mittaamiseen puuttuu.

Ilmastoystävälliset ruokavalinnat ovat entistä merkittävämmässä roolissa tulevaisuudessa. Uusia kasvipohjaisia vaihtoehtoja tarvitaan lisää markkinoille, jotta kuluttajat löytäisivät itselleen maistuvia vaihtoehtoja lihalle ja muille eläinperäisille tuotteille. Uusien tuotteiden kehityksessä kuluttajalähtöisen tiedon kerääminen on tärkeää ja auttaa minimoimaan kehitysprosessin riskejä. Kuluttajaa kiinnostavien ja kilpailukykyisten tuotteiden kehittämiseen tarvitaan laajasti tietoa kohderyhmän tarpeista, motiiveista ja ostokiinnostuksen synnyttävistä vaikutteista. Kuluttajatutkimus tarjoaa tietoa yrityksen liiketoiminnan tueksi, esimerkiksi investointeihin sekä potentiaalisista markkinointi- ja myyntikanavista.
ToimenpiteetKyseessä on hankekokonaisuus, jonka toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-AMK (osatoteuttaja).

Alueellisen FOONUTRI- hankkeen työpaketit (TP):
1. TP1: Suolen mikrobit ja suolenseinämän hyvinvointi - merkittävä terveysvaikutusten välittäjä
(UEF)
2. TP2: Ateriatutkimukset osana tutkimusalustaa ja -palvelua (UEF)
3. TP3: Digitaalisesta ruokavalion laadun mittaamisesta automaattiseen palautejärjestelmään
(UEF+Savonia)
4. TP4: Kuluttaja uuden äärellä – luotettava kuluttajatieto ja sen kerääminen (Savonia + UEF)
5. TP5: Toimintamallin suunnittelu, kehitysalustojen avaaminen ja palvelumuotoilu (Savonia +
UEF)
6. TP6: Hankkeen koordinaatio (UEF)
Tulokset- Hanke tuo digitaalisia ratkaisuja yksilölliseen ruokavalion seurantaan (ruokavalioindeksi ja automaattinen palautejärjestelmä). Kuopion alueella on vahvaa terveys- ja hyvinvointiteknologian sekä ravitsemustieteen osaamista, jota voimme yhdistää hankkeessa ja tuottaa täysin uuden digitaalisen palvelun alueen innovaatioekosysteemiin sekä tutkijoiden, terveydenhuollon, hyvinvointialan toimijoiden ja kuluttajien käyttöön.
- Uusia tapoja kerätä kuluttajapohjaista tietoa tuotteista ja palveluista (erityisesti kasvipohjaiset tuotteet), sekä tavoittaa kohderyhmiä, joita ei ole aiemmin huomioitu kuluttajatutkimuksissa.
-Hanke lisää Pohjois-Savon alueella tehtävän kehitystyön merkitystä kansallisesti ja kansainvälisesti. Alueellinen FOODNUTRI-hanke mahdollistaa aktiivisen mukanaolon osana laajaa, kansallista tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittämishanketta. Sekä alueellisesti että kansallisesti keskeisenä tavoitteena on selvittää mahdollisuutta näiden tutkimus- ja kehitysalustojen avaamiseksi eri sidosryhmille.
KumppanitHankkeen päätoteuttajana on Itä-Suomen yliopisto, Savonia-AMK toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Hankkeen kumppaneina Savonian osatoteutuksessa ovat Aminoversum, Compass Group/Tastory Kuopio, Kalavapriikki, Kauraparta, Ketoinen, King's Crown, Kuopion kaupunki ja Tmi Ruokaflow.
Hankkeessa toimitaan yhteistyössä lisäksi mm. THL:n, Itä-Suomen yliopiston apteekin, muiden ruokaketjun toimijoiden sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Hankkeen budjetti on 481 773 e. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (EAKR FR 2021-2027).
RahoittajaESR+ 2021-27