Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiVoimalaitoskattilat Osana Kiertotalouden ja Uusiutuvan energian ratkaisuja
Aloituspäivä1.8.2023
Lopetuspäivä30.4.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausVoimalaitoskattilat ovat tärkeitä yhteiskunnan energiahuoltovarmuudelle ja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiselle. Hankkeessa tavoitellaan ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat voimalaitoskattiloissa 1) siirtymisen puhtaasti uusiutuvien polttoaineiden käyttöön sekä 2) syntyvien sivuvirtojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen. Tavoitteena on kehittää menetelmiä erityisesti haastavien bio- ja jätepolttoaineiden käytöstä kattiloissa
aiheutuviin tuhkaperäisiin ongelmiin sekä tuhkien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseen. Lisäksi tutkitaan teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä voimalaitoskattiloiden päästöjen vähennysratkaisuissa.
KehittämistarveHankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja voimalaitoskattiloihin niin, että siirtyminen turpeesta uusiutuviin polttoaineisiin tapahtuu vaarantamatta energiantuotannon huoltovarmuutta ja samalla hyödyntäen syntyviä raaka-ainevirtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
ToimenpiteetHankkeen toiminta on jaettu neljään työpakettiin:
Työpaketti 1: Kattilakorroosion, likaantumisen ja pedin agglomeroitumisen hallinta
Työpaketti 2: Tuhkien käsittely ja hyödyntäminen
Työpaketti 3: Teollisten sivuvirtojen (rejektien) hyödyntäminen päästöjen hallinnassa
Työpaketti 4: Koeympäristön varustaminen kehittyneillä mittausmenetelmillä
TuloksetHanke tarjoaa energia-alan yrityksille konkreettista tietoa ja menetelmiä haastavampien polttoaineiden aiheuttamien kattilaongelmien ratkaisemiseen. Hankkeen jälkeen hanketoimijoilla on myös hyvä valmiudet tarjota yrityskohtaista apua näiden ongelmien ratkaisemiseen ostopalveluna.

Hankkeessa saadaan tietoa biomassan ja jätteenpolton tuhkien hyödyntämismahdollisuuksista käsittelemättöminä tai termisen käsittelyn jälkeen. Termisen käsittelyn optimisista olosuhteista saadaan konkreettista tietoa. Lisäksi saadaan tietoa siitä, missä määrin tuhkien arvokkaita raskasmetalleja on mahdollista erottaa ja ottaa talteen raskasmetallipitoisista tuhkista.

Hankkeen aikana saadaan tietoa teollisuuden sivuvirtojen potentiaalista vaikuttaa voimalaitoskattiloissa poltossa muodostuviin päästöihin vähentävästi ja jakeiden käyttökelpoisuudesta materiaaleina katalyyttisissä sovelluksissa.

Hankkeen jälkeen koeympäristöjen mittaus- ja analyysivalmiudet ovat selkeästi aiempaa paremmat vastaamaan alueen yritysten tarpeisiin, koulutuksen (insinööri, FM, DI, aikuiskoulutus) vaatimuksiin ja uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen
KumppanitHanketta toteuttavat Savonia-ammattikorkeakoulu oy (päähankkeen toteuttaja) ja Itä-Suomen
yliopisto (osahankkeen toteuttaja). Mukana on 10 yritystä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan energia- ja teknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Kohderyhmänä ovat myös energiaintensiiviset toimijat, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:-Yritysten ja yritysten sidosryhmien työntekijät-Alueen muut oppilaitokset ja TKI ympäristöt-Julkiset toimijat, yhdistykset ja ja muu yhteistyöverkosto (mm. energiateollisuus ry, oppilaitosverkostot jne.)- Kehittämisorganisaatiot-Hanketoimijat Pohjois-Savossa ja Itä-Suomessa-Kansainväliset verkostotoimijat-Rahoittajatahot-Opetushenkilökunta, opiskelijat
RahoittajaJTF 2021-27