Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
NimiMetsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa
Aloituspäivä1.12.2022
Lopetuspäivä31.12.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHeli Tossavainen
KuvausHankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa ja luonnontuotealan liiketoiminnan kehittymistä osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Hankkeessa kehitetään edelleen alueellista ja ylimaakunnallista yhteistyötä luonnontuotealalla sekä luodaan mahdollisuuksia metsien monikäytölle.
Hankkeen osatavoitteet:
1) Tuoda esille olemassa olevia sekä löytää uusia tapoja hyödyntää luonnontuotteita ja metsää osana yritysten liiketoimintaa.
2) Edistää avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöä sekä hyödyntämistä osana luonnontuotteiden keruuta ja metsässä tapahtuvaa palvelutoimintaa.
3) Innovoida uusia liiketoimintamalleja ja yhteisiä palveluketjuja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja.
4) Testata hankkeessa kehitettyjen uusien tuotteiden, palveluiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden toimintaa käytännössä.
KehittämistarveSavonia toteutti vuosina 2019-2021 Wild Food Savo -hankkeen yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Tämän hankkeen aikana todettiin, että luonnontuotealan kehittäminen maakunnassa vaatii laaja-alaisempaa yhteistyötä ja eri alojen verkostoitumista. Pelkkä villiyrttien keruun organisointi ei tarjoa riittävästi liiketoimintamahdollisuuksia. Myös European Region of Gastronomy -hankekokonaisuudessa luonnontuotteita pyrittiin hyödyntämään osana ruokapalveluja. Tulevaisuudessa luonnontuotteet on liitettävä osaksi luontomatkailua sekä metsäalan yrittäjyyttä.
ToimenpiteetHanke on jaettu neljään (4) toimenpiteeseen ja jokaisella toteuttajalla on omat vastuutyöpakettinsa. Työpaketit nitoutuvat toinen toisiinsa ja niitä toteutetaan hankkeen aikana yhtä rinnan. Hankkeen tilaisuuksia toteutetaan sekä verkossa että livenä. Savonia osallistuu hankkeen työpakettien 1 ja 3 toteutukseen.

TP 1: Luonnontuotteet osaksi liiketoimintaa (Savon koulutuskuntayhtymä)
Työpaketin päätavoitteena on tuoda esille olemassa olevia tapoja hyödyntää luonnontuotteita osana liiketoimintaa. Työpaketissa edistetään metsien monikäyttöön liittyvän liiketoiminnan syntymistä ja tarjotaan kohderyhmien yrittäjille ja toimijoille mahdollisuuksia verkostoitua keskenään.
Työpaketissa kootaan ja jaetaan tietoa luonnontuotteista, niiden hyödyntämisestä, käsittelyn menetelmistä ja saatavuudesta hankkeen kohderyhmille suunnatuissa webinaareissa sekä info- ja demotilaisuuksissa.
Lisäksi järjestetään opintomatkoja yrityksiin ja/tai alan tapahtumiin sekä järjestetään eri kohderyhmille mahdollisuuksia verkostoitua ja ideoida uusia yhteistyömalleja luonnontuotteisiin liittyen. Tämän lisäksi kartoitetaan
valmiuksia ja kiinnostusta käynnistää pienimuotoista luonnontuotteiden keruuasematoimintaa. Kysyntää on ainakin seuraaville ei-jokamiehenoikeudella kerättäville luonnontuotteille: pakurikääpä, lakkakääpä, pihka, kuusenkerkkä, koivunlehdet, katajanmarja.
Tavoitteena on edistää maatilayrittäjien ja metsänomistajien tietoisuutta metsästä ja muualta luonnosta saatavien luonnontuotteiden markkinoista, käyttökohteista, jalostuksesta sekä metsien käytöstä luontomatkailussa esimerkiksi demojen ja esittelyjen avulla. Aiheena voivat olla luonnontuotteiden keruu, vastaanottotoiminta ja jatkojalostus.
Lisäksi aktivoidaan luontomatkailu- ja hyvinvointialan toimijoita hyödyntämään luonnontuotteita osana omia palvelujaan ja autetaan yrityksiä ymmärtämään, mikä on luonnontuotteiden merkitys tuotteiden ja palvelujen arvon lisääjänä sekä koettujen elämysten ja luontoperustaisen hyvinvoinnin lisääjinä. Tämän lisäksi esitellään elintarvikeyrityksille mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia luonnontuotteita osana elintarviketuotteita. Tämä toteutetaan yhteistyössä alueellisten elintarvike- ja lähiruokahankkeiden kanssa. Toimenpiteessä järjestetään yrityksille mahdollisuuksia tutustua eri raaka-aineisiin demotilaisuuksissa.

Työpaketin määrälliset tavoitteet:
- Tuettujen info- ja demotilaisuuksien määrä (sisältää webinaarit) 8 kpl
- Opintomatkat yrityksiin ja/tai alan tapahtumiin 2 kpl

TP2: Avoimen metsä- ja luontotiedon mahdollisuudet luonnontuotepotentiaalin selvittämiseksi ja hyödyntämiseksi (Suomen metsäkeskus)

Työpaketin päätavoitteena on avoimen metsä- ja luontotiedon käytön edistäminen osana luonnontuotteiden keruun tehostamista ja luonnontuotteiden käyttöä. Toimenpiteessä järjestetään info- ja demotilaisuuksia, joiden avulla aktivoidaan Pohjois-Savossa toimivia yrityksiä ja metsänomistajia avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöön ja kartoitetaan eri kohderyhmien tietotarpeita. Tämän lisäksi aktivoidaan myös Pohjois-Savon kuntia, kaupunkeja ja seurakuntia kartoittamaan avoimen metsä- ja luontotiedon mahdollisuuksia omissa metsissään ja näin edistämään metsien monikäyttöä Pohjois-Savossa. Tarpeen mukaan hankkeessa voidaan tehdä
erilaisia poimintoja avoimesta metsä- ja luontotietoaineistosta kohderyhmien esittämien tietopyyntöjen kautta.

TP 3: Uusien luonnontuotteita ja metsiä hyödyntävien liiketoimintamallien innovointi ja testaus (Savonia)
Työpaketissa innovoidaan uusia liiketoimintamalleja ja yhteisiä palveluketjuja, joissa hyödynnetään luonnontuotteita tai metsien monikäyttöön liittyviä palveluja. Hankkeen avulla lisätään metsiin linkittyvien palvelujen
kannattavuutta sekä mahdollisuuksia ansaita lisätuloja. Työpaketissa esitellään kohderyhmille erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaisten ja kansainvälisten yritysten menestystarinoiden avulla sekä innovoidaan uusia luonnontuotteisiin ja metsiin liittyviä liiketoimintamalleja y
TuloksetHankkeen myötä syntyy sekä valtakunnallisesti että ylimaakunnallisesti uusia ideoita metsien monikäyttöön sekä liiketoimintaan nostaen samalla alueen kilpailukykyä. Hankkeessa yhteiskehittäen tuotetut liiketoimintakonseptit ovat valmistuttuaan julkisia. Hankkeissa ei kehitetä yksittäisten yritysten toimintamalleja.
Hankkeessa toteutetaan kohderyhmille erilaisia tilaisuuksia webinaareina, info- ja demotilaisuuksina, opintomatkoina sekä pilotointeina.
KumppanitHankkeen hallinnoijana toimii Suomen Metsäkeskus ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä.
Pääkohderyhmä muodostuu alueen metsänomistajista ja metsäalan toimijoista, metsätalouden palvelutuottajista ja luonnontuoteyrityksistä, maatilayrityksistä, elintarvikeyrityksistä sekä luonnontuotteiden kerääjistä.
Kohderyhmään kuuluvat myös luonnonvara-alan opiskelijat, koska he ovat potentiaalisia uusia yrittäjiä luonnontuotealalle. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös luontomatkailualan yritykset.
Viestinnän ja tiedotuksen kautta kohderyhmään kuuluu myös suuri yleisö Pohjois-Savossa ja koko Suomessa.
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020