Hankkeen tiedot

NimiKuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen vesi-painopisteen käynnistämishanke
Aloituspäivä1.9.2021
Lopetuspäivä30.6.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausVisiona Vesiosaamisen painopisteen osalta on olla vuoteen 2027 mennessä Suomen merkittävin vesiosaamiseen perustuvien uusien tuotteiden ja sovellusten kehitystyön ja uuden liiketoiminnan kasvun edistäjä ja kansallinen verkostoija. Tavoitteena on edistää vesialan uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämistä, tuotteistamista ja kokoamista kansainvälisille markkinoille yhteistoiminnassa alalla toimivien yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa. Samalla edistetään uusimpien teknologioiden käyttöönottoa kun-tasektorille sekä tarjotaan kokeilualustoja alalla toimiville teknologioiden kehittäjille.

Tällä käynnistämisvaiheen projektilla on tarkoitus vahvistaa vesialan kehittäjäekosysteemin ja sen edellyt-tämien innovaatio-ympäristöjen rakentumista, suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin, sekä aloittaa varsinaisten toimenpiteiden valmistelu ja osin toteutuskin stra-tegisten painopisteisteiden määrittämiin toimenpidekokonaisuuksiin sopimuskaudella.

KehittämistarveEkosysteemisopimukset ovat osa Sanna Marinin hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu-ja innovaatioympäristö. Valtion ja kaupunkien väliset ekosys-teemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä. Valtion ja Kuopion kaupungin välinen ekosysteemisopimus allekirjoitettiin ja julkistettiin 9. helmikuuta 2021. Kuopion sopimuksen strate-giset painopisteet ovat: Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä Vesiosaaminen.

Vesiosaamisen strategisen painopisteen osalta Savonia-ammattikorkeakoulu ja sen koordinoima Kuo-pio Water Cluster toimivat kaupungin toteutuskumppaneina. Kuopio Water Clusterin jäsenistö koostuu ekosysteemisopimuksen oleellisista osapuolista sekä yrityskentästä.
ToimenpiteetTämän hankkeen toimenpiteillä pyritään edistämään vesiosaamiseen liittyvän kehittäjäekosysteemin edel-leen vahvistumista ja kansallista verkostoitumista/profiloitumista, sekä valmistelemaan ensimmäisiä konk-reettisia avauksia painopisteen tavoitteiden mukaisten hankkeiden ja kehittämiskokonaisuuksien liikkeelle saattamiseksi sopimuskaudella. Läpileikkaavina teemoina ovat ekosysteemin kansainvälistymisen edistä-minen sekä vesialan kansallisen koordinaation ja älykkään erikoistumisen edistäminen. Toimenpiteillä pyri-tään luomaan edellytykset Savilahden alueen kehittymiseksi Suomen houkuttelevimmaksi vesialan kokeilu-ja innovaatioympäristöksi vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet kohdentuvat kahteen aihepiiriin; älykkäi-siin vesihuollon ratkaisuihin sekä älykkäisiin talteenottoprosesseihin ja nollapäästötehtaisiin vesien käsitte-lyssä. Lisäksi hankkeen resursseja kohdennetaan myös ekosysteemityön kansalliseen koordinointiin sekä profiloitumisen edistämiseen.
Tulokset
KumppanitKuopion kaupunki
Kuopio Health -osuuskunta
Kuopio Water Clusterin toimijat
Kuopion Vesi liikelaitos
RahoittajaAKKE-rahoitus