Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiKiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon
Aloituspäivä2.1.2023
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMaarit Janhunen
KuvausHankkeen tavoitteena on maakunnan pk-yritysten kiertotalousosaamisen ja ympäristövastuullisuuden lisääminen kilpailukyvyn säilyttämiseksi sekä vihreää siirtymään liittyvän muutosvalmiuden edistämiseksi. Hankkeen tarkoituksena on työpakettien kautta avata maakunnan yrityksille yrityksen oman toiminnan ympäristövaikutukset. Tavoitteena on, että yritysten osaaminen ja kyvykkyys kiertotalouden mukaisien ratkaisujen etsimiseen kasvaa tätä kautta. Tavoitteena on tuoda esille vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kiertotalouden mukaisista ratkaisuihin, jotka voivat liittyä energian säästämiseen, materiaalien ja raaka-aineiden säästämiseen, jätteiden vähentämiseen, logistiikan tehostamiseen tai uusiin kiertotalousratkaisuihin.

Hankkeen tavoitteena hankeaikana on
-tavoittaa yhteensä 100 yritystä
- toimenpiteisiin osallistuu yhteensä 80 yritystä
- hiilijalanjälkilaskentaa, ympäristövaikutusten arviointia ja materiaalikatselmointia 20 yrityksessä
- 85 yritystä osallistuu hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin
- uutta kiertotalouden mukaista liiketoimintaa on kehitetty 25 yrityksessä
- energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä toteutettu 15 yrityksessä
- materiaalitehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä 15 yrityksessä
- jätteen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä 20 yrityksessä
- muita ympäristövaikutuksia vähentäviä toimenpiteitä 15 yrityksessä.

Hanke toteuttaa Suomen hallituksen hiilineutraalius 2035 tavoitetta, Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita, Pohjois-Savon uudenkasvun suunnitelman 2022-2023 tavoitteita sekä Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tavoitteita.

Hanke tavoitteena on tukea pk-yrityksiä vihreässä siirtymässä erityisesti oman toiminnan ympäristövaikutusten todentamisessa ja vähentämisessä sekä kiertotalousliiketoiminta osaamisen lisäämisessä.Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 asiakirjassa esitettyjä aluekehittämisen painopisteitä 1) Ilmastomuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 2) kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet sekä 3) uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen edistäminen toteutumista.

Hanke tukee P-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022-2023 toteutumista lisäämällä Pohjois-Savon vihreää liiketoimintaa valmistavassa teollisuudessa. Tavoitteena on pilotointien, demonstraatioiden ja toimintamallien kehittämisen kautta toteuttaa elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin, puutuoteteollisuuden sivuvirtoihin, purku- ja maamassojen hyödyntämisen ja tekstiilijätteen hyödyntämisen kokonaisuuksia, joissa biojalostuksella ja siihen liittyvällä tuotteiden ja hyödynnettyjen sivuvirtojen arvonnousulla olisi merkittävä rooli.
KehittämistarveHankkeen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä uusille kiertotalousinvestoinneille ja kiertotaloutta hyödyntäville liiketoimintamalleille. Hanke vahvistaa Pohjois-Savon tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotoiminnan hyödyntämistä yrityksissä, teollisten kiertotalouden toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja. Hankkeen päätoteuttajana on Savonia ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina Navitas Kehitys Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Oy YSAO.

Hankkeen tarkoituksena on vastata Suomen valtion sekä Pohjois-Savon maakunnan hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen. Hanke tukee P-Savon pk-yrityksiä kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, löytämään keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen. Hankkeessa lisätään maakunnan toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista sekä tuetaan yrityksiä siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan erilaisten 1) kiertotaloustyökalujen avulla pk-yritysten ympäristövastuullisuuden nykytilan sekä kehityskohteiden todentamista. Työkaluina käytetään Motivan mallin mukaisia materiaalikatselmointia, hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskentaa sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ja seurannan työkaluja. Hankkeessa toteutetaan 2) kiertotalousosaamisen sekä kiertotalouden liiketoimintaosaamisen lisäämistä yrityksille sekä 3) erilaisia toimintamallien pilotointeja mm. elintarviketeollisuuden sivuvirtojen sekä kaivos- , purku- ja maamassojen hyödyntämiseen. Hankkeessa tuodaan 4) ympäristöosaamista pk-yrityksiin sekä viestitään kiertotalouden ja ympäristövastuullisuuden hyvistä käytänteistä. Lisäksi verkotetaan yrityksiä tiedon lähteelle sekä toisiinsa kiertotalousliiketoiminnan lisäämiseksi.

Hanke tukee toiminnallaan Pohjois-Savon ilmastotiekartan toimenpiteitä sekä edistää kiertotalouden toteutumista pk-yrityksissä. Hankkeen avulla pyritään löytämään toimenpiteitä mm. energiatehokkuuteen, materiaalitehokkuuteen sekä jätteiden vähentämiseen yrityksissä. Demonstraatioiden, pilotointien sekä toimintamallien luomisen avulla selvitetään sivu- ja hukkavirtojen hyödyntämistä, erilaisia suljettuja kiertoja sekä materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä koko arvoketjun aikana.
ToimenpiteetHanke on jaettu neljään työpakettiin:
TP1: Kiertotalous-, kiertotalousliiketoiminta- sekä ympäristövastuullisuusosaamisen lisääminen
TP2: Yritysten kiertotaloustyökalut
TP3: Laboratoriopalvelut, demonstraatiot sekä toimintamallien luominen
TP4: Verkostoituminen ja viestintä

TP1 tarjotaan yrityksille maksutonta opastusta ja neuvontaa kiertotaloudesta, kiertotalouden mukaisesta liiketoiminnasta sekä ympäristövastuullisuudesta. Työpaketin vastuutoteuttajina Savonia-amk (kiertotalousosaaminen ja kiertotalousliiketoiminta) ja YSAO (ympäristövastuullisu us). Savonia-amk ja YSAO toteuttavat työpaketin mukaisia toimia koko maakunnan alueella. Työpaketissa toteutetaan erilaisia tilaisuuksia, työpajoja, lyhyitä koulutuksia aiheista sekä bencmarking matkoja kotimaassa ja ulkomailla (enintään 2 ulkomaan matkaa hankeaikana). Työpaketissa vahvistetaan yritysten kierto- ja biotalouden liiketoiminta- ja markkinaosaamista sekä kehitetään uusia tuote- ja palvelukonsepteja. Työpaketissa hankitaan (YSAO) tarpeen mukaan asiantuntijaosaamista ympäristövastuullisuuteen liittyviin koulutus- ja neuvontatilaisuuksiin.

TP2 toteutetaan kiertotalouden työkaluja, joita ovat hiilijalan- hiilikädenjälkilaskenta, Motivan mallin mukaiset materiaalikatselmoinnit, ympäristövaikutusten arvioinnin ja seurannan työkalut. Työpaketin koordinoinnista vastaa Navitas Kehitys Oy. Navitas Kehitys Oy auttaa koordinoi työpaketin toteuttamista ja vastaa työkalujen toteuttamisesta yrityksissä omalla toiminta-alueellaan. Savonia-amk vastaa Kuopion seudun ja YSAO oman toiminta-alueensa toimenpiteistä. Työkalujen käytöllä yritykset perehtyvät oman toiminnan ympäristövastuullisuuden nykytilaan sekä löytävät asiantuntijoiden avustuksilla keinoja jätteen määrän vähentämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä hukka- ja sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Työpaketin tuloksena yritykset löytävät ympäristövastuullisuuden tai kiertotalousliiketoiminnan lisäämiseksi kehityskohteita, joita voidaan edelleen jalostaa liiketoiminnaksi TP1 palveluissa.

TP3 toteutetaan laboratoriapalveluja ja demonstaratioita sekä pilotointeja. Työpaketin toteutuksesta vastaavat Savonia-amk pilotin1 ja 2 osalta sekä Navitas Kehitys Oy pilotin 3 osalta. Laboratoriopalveluista ja demonstaartiosta vastaa Savonia-amk. Pilotointeja toteutetaan koko maakunnan alueella. Pilotoinnit ovat:Pilotti 1: Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen & kiertotalous (Savonia-amk )Pilotti 2: Rakennus ja kaivosteollisuuden sivu ja hukkavirtojen hyödyntäminen & kiertotalous (Savonia-amk) Pilotti 3: Puupohjaisten sivu ja hukkavirtojen hyödyntäminen & kiertotalous (Navitas Kehitys)

TP4 verkostoituminen ja viestintä toteutetaan tilaisuuksia, joissa esitellään hyviä käytänteitä kiertotalouden ja ympäristövastuullisuudesta. Toimijota pyritään tilaisuuksissa verkottamaan yli toimialojen. Viestintää toteutetaan hankkeen oman nettisivun sekä bio- ja kiertotalouden ekosysteemin nettisivujen kautta. Viestinnässä käytetään myös uutiskirjettä, mahdollisesti blogia ja sosiaalisen median päivityksiä. Kukin osatoteuttaja jakaa viestejä myös omissa viestintäkanavissaan. Viestinnässä myös visualisoidaan saatuja tuloksia mm. työpaketeista 1 ja 2 osalta. Verkostoitumiseksi järjestetään erilaisia bencmarking matkoja kotimassa ja ulkomailla (enintään 2 ulkomaan matkaa), tutustuttaen samalla yrityksiä kiertotalouden ratkaisuihin.
TuloksetToteutettujen hiilijanjälkilaskentojen, materiaalikatselmusten ja pilotointien kautta yrityste ymmärrys oman toiminnan ympäristövaikutuksista lisääntyy ja he saavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tämä edistää maakunnan hiilineutraalius sekä koko Suomen hiilineutraaliustavoitetta.

Kiertotalousosaamisen lisääminen edistää kiertotalouden mukaista liiketoiminnan syntyä, parantaa materiaali ja energiatehokkuuttaa ja edistää edelleen edellä todettuja tavoitteita. Ympäristövastuullisuuden osaamisen lisääminen parantaa pk-yritysten osaamista ja kykyä vaikuttaa oman toiminnan ympäristövaikutuksiin.

Pilotointien avulla luodaan yhteistyötä yritysten ja kunnallisten toimijoiden välillä luoden uusia tapoja toimia yhdessä saman arvoketjun eri kohteessa.

Hankkeen toimilla parannetaan pk-yritysten valmiutta vihreässä siirtymässä sekä edistetään yritysten ja TKI-toiminnan yhteistyötä.
Kumppanit
RahoittajaEAKR 2021-27