Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiÄlyAgri - Uudistavan teknologian ja älymaatalouden teemaverkosto
Aloituspäivä1.9.2021
Lopetuspäivä30.6.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöTimo Teinilä
KuvausTeemaverkoston tehtävänä on tuoda maatalousalan ja teknologia-alan toimijoita yhteen sekä jalkauttaa tutkimusosaamista ja innovaatioita yritysten käyttöön. Verkosto auttaa teknologiayrityksiä tunnistamaan yhdessä yritätjien kanssa ratkaistavia ongelmia. Lisäksi verkoston tavoitteena on tehostaa olemassa olevien TKI-ympäristöjen käyttöä sekä nostaa esiin yritysten koulutustarpeita. Teemaverkoston avulla saadaan laajalle maantieteelliselle alueelle hajaantuneet toimijat tietoisiksi toisistaan sekä tekemään yhteistyötä. Verkosto lisää maaseudun elinvoimaa vahvistamalla suomalaisen älymaatalouden alalla toimivien yritysten kilpailukykyä. Laajalla yhteistyöverkostolla pyritään vastaamaan globaaliin teknologia-alan kilpailuun.

Verkoston ytimessä ovat ammattikorkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset, jotka ovat määrätietoisesti rakentaneet osaamiskeskittymiä alueellisesti. Kunnat ovat mahdollistajia osaamiskeskusten kehittämiselle, verkostoitumiselle ja liittymälle alueen elinkeinojen kehittämiseen. Toimintaympäristön muuttuessa vahva verkostoituminen eri maakuntien välillä, organisaatiorajat ylittäen ja poikkitieteellisyyttä tukien edistää alueiden yritystoiminnan uudistumista ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitalisaatioon pohjautuen. Valtakunnallinen verkosto ehkäisee päällekkäistä työtä sekä mahdollistaa tiedon jakamisen laajemmin kaikille osapuolille.
Maakunnissa on vahvaa korkean teknologian valmistus- ja sovellusteollisuutta, josta voidaan hakea osaamista, toimintamalleja, teknologioita sekä uudistumista älymaatalouden ja ilmastoviisaan ruokajärjestelmän kehittämiseksi. Myös tutkimuslaitoksilla on keskeinen rooli ajantasaisen tiedon ja osaamisen jalkauttamisessa yrityksiin. Resurssitehokas ja kestävän talouden periaatteilla toimiva teknologiateollisuus mahdollistaa uusien liiketoimintamuotojen rakentumista ja alueiden vetovoiman kasvua. Nykyiset monipaikkaisen työn mallit ja muodot edesauttavat uusimman osaamisen leviämistä maakunnissa ja maaseutualueiden kunnille uusien vetovoimatekijöiden muodostumista.

Verkoston tavoitteet tukevat maakuntaohjelmia, joissa mm. digitalisaatiolla on vahva painotus aluekehittämisen teemana. Olemassa olevia TKI-ympäristöjä vahvistamalla sekä sektorit ylittävällä toiminnalla rakennetaan pohjaa uusille kaupallisille ratkaisuille. Lisäksi avataan mahdollisuuksia yritysten ja osaajien sijoittumiselle monipaikkaisesti kehittämisympäristöjen läheisyyteen.
KehittämistarveÄlyAgri-teemaverkosto on valtakunnallinen verkosto, jonka tehtävänä on tuoda maatalousalan ja teknologia-alan toimijoita yhteen sekä jalkauttaa tutkimusosaamista ja innovaatioita yritysten käyttöön. Lisäksi verkoston tavoitteena on tehostaa olemassa olevien TKI-ympäristöjen käyttöä sekä nostaa esiin yritysten koulutustarpeita. Teemaverkoston avulla saadaan laajalle maantieteelliselle alueelle hajaantuneet toimijat tietoisiksi toisistaan sekä tekemään yhteistyötä.
Hankkeessa tehdään näkyväksi verkoston jäsenten älymaatalouteen liittyvät osaamiset sekä viritetään yhteistyötä eri toimijoiden välille yhteisten tapaamisten kautta. Uutta tutkimustietoa jalkautetaan tuottamalla viestintämateriaalia sekä toteuttamalla teknologiatreffejä ja Hackathon-tapahtumia. Hankkeessa kannustetaan verkoston jäseniä myös kansainväliseen verkostoitumiseen. Teemaverkosto laatii oman osaamisen kehittämissuunnitelman sekä ideoi uusia toimintamalleja älymaatalouteen liittyvän koulutuksen toteutukseen eri kohderyhmille. Hankkeen aikana teemaverkostolle etsitään sopivat toimintamallit, ja uusia älymaatalouteen liittyviä hankkeita laitetaan vireille.
ToimenpiteetTP1 Tutkimus- ja kehitysympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen
TP2 Uuden tutkimustiedon ja innovaatioiden jalkauttaminen
TP3 Osaamisen lisääminen
TP4 Teemaverkoston vuorovaikutus ja viestintä
TP5 Verkostoyhteistyön toimintamallien luominen ja jatkohankkeiden ideointi
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy pysyvä älymaatalouden verkosto, jossa eri toimijat tuntevat toistensa osaamisen ja infran ja pystyvät näitä resursseja yhdessä hyödyntämään palvelutuotantoon sekä kehittämishankkeisiin.
Hankkeen aikana tuotetut toimijoiden esittelyt jäävät verkoston käyttöön ja niitä päivitetään tarpeen mukaan AgriHubin verkostoalustalle. Hanke synnyttää myös uutta yhteistyötä luonnonvara-alan opetuksen ja asiantuntijaorganisaatioiden välille, jolloin löydetään jatkossakin parhaat asiantuntijat älymaatalouden ja digitalisaation teemoihin.
KumppanitHankkeen kohderyhminä ovat älymaatalouden ja digitaalisuuden parissa työskentelevät asiantuntijat kehittämis-, neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioissa. Lisäksi kohderyhminä ovat maatalousyrittäjät, maataloustyöntekijät, koneurakoitsijat sekä maatalousteknologiayritykset.

Älymaatalouden teemaverkostoa koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja mukana verkoston jäseninä on ammattikorkeakouluja, ammattiopistoja, Luonnonvarakeskus, kuntia sekä muita asiantuntijaorganisaatioita eri puolilta Suomea.
RahoittajaAKKE-rahoitus