Hankkeen tiedot

Euroopan aluekehitysrahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä Pohjois-Savon liiton logot.
NimiDigitalisaatio valmistavan teollisuuden yrityksissä
Aloituspäivä1.10.2021
Lopetuspäivä31.10.2023
www-sivuthttps://diva.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Lipponen
KuvausHankkeen tärkeimpinä tavoitteina on löytää ja soveltaa ratkaisuja sekä teknologioita selvitysvaiheessa priorisoituihin
prosesseihin ja kohteisiin yhteistyöyritysten kanssa, sekä saada lyhyen aikavälin tuloksina konkreettisia
toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka voidaan ottaa alueen pk-yrityksissä pienellä kynnyksellä käyttöön, auttaen kasvua
koronan jäljiltä parantamalla toiminnan hyötysuhdetta, sekä luoda pohjaa ja kannustaa hankkeen jälkeiselle TKI-yhteistyölle pk-yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tavoitteena on myös saada hankkeen tulokset laajemmalti käyttöön alueen pk-yrityksissä, kasvattaen paikallista, ja
laajemmassa kuvassa globaalia kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia.
Pitkän aikavälin tavoitteina on saada muun muassa ympäristöhyötyjä, jotka ovat seurausta tehostetuista prosesseista
ja hukan vähentämisestä. Tehostetut prosessit ja hukan vähentäminen kasvattavat yrityksien toiminnan hyötysuhdetta,
joka taas merkitsee tuottavan työn osuuden kasvua.
KehittämistarveKyseessä on valmistavan teollisuuden digitalisaation kehittämishanke, jossa olemassa oleva tutkittu tieto
kohdennetaan yritysten kehittämisvoimaksi. Tutkimustiedon ja hankkeessa tehtävän, kohdennetun selvitystyön avulla
tunnistetaan kohdeyrityksistä digitalisaation liittyviä kriittisiä kehitystarpeita ja toimintaan liittyviä ongelmakohtia sekä
haasteita, joihin digitalisaatiosta ja ketterästä automaatiosta löytyisi apukeinoja. Tavoitteena on löytää sekä pilotoida
tunnistettuihin kehittämiskohtiin toimivimmat ja toimintaan soveltuvimmat, helposti tuloksiksi konkretisoitavat ratkaisut
ja toimintamallit, jotka voidaan käyttöönottaa joustavasti portaittain, yritysten tarpeiden ja halujen mukaan. Lisäksi
tavoitteena on madaltaa kynnystä digitalisaation ja ketterän automaation tarjoamien ratkaisujen käyttöönottoon, ja
luoda pohjaa myös hankkeen jälkeisen ajan kehitystyölle.
ToimenpiteetHanke jakautuu kolmeen työpakettiin, joiden sisältö on tiivistettynä seuraava:

TP1: Kohdeyrityksen digitalisaation nykytilan kartoitus ja kehittämistoimenpiteiden priorisointi;
Työpaketissa suoritetaan kohdeyrityksien prosessien ja toiminnan kartoitus, jossa tavoitteena on tunnistaa ja
priorisoida yrityksen toimintaan liittyviä ongelmakohtia ja haasteita. Lisäksi tarkoituksena on pilotoida ratkaisuja
ongelmakohtien ja haasteiden havaitsemiseen.

TP2: Ratkaisut toiminnan-, tuotannon-, ja tuotteiden suunnitteluun ja kehitykseen;
Työpaketissa etsitään ja pilotoidaan käytännössä toimintaan soveltuvimmat, konkretiaa tuovat ratkaisut ja
toimintamallit tunnistettuihin ongelmiin ja haasteisiin.

TP3: Tulosten analysointi ja raportointi:
Työpaketissa analysoidaan saatuja tuloksia, sekä laaditaan niistä soveltuvin osin julkaisuja ja tutkimusmateriaalia, ja
tiedotetaan hankkeen tapahtumista.
TuloksetHankkeen konkreettisina tuloksina saadaan lyhyellä aikavälillä selvitysvaiheessa tunnistettuihin ja priorisoituihin
kohteisiin ratkaisuja, joista voidaan tuottaa soveltuvin osin julkaisuja ja tutkimusdataa, näin mahdollistaen noiden
ratkaisujen laajemman käyttöönoton, ja sitä kautta kilpailukyvyn kehittymisen alueen yrityksissä, jonka seurauksena
muun muassa koronan jäljiltä elpyminen tehostuu, ja yritysten kasvu mahdollistuu, joka taas edesauttaa työllistämisen
mahdollistamista.

Pitkän aikavälin tuloksina on tarkoitus saada aikaan digitalisaation ratkaisujen käyttöönoton kynnystä madaltamalla
toimintatapojen muutos, ohjaten yrityksiä kohti dataohjatumpaa ja hyötysuhteeltaan tehokkaampaa toimintaa, ja
innostaa yrityksiä jatkamaan kehitystä ja TKI-yhteistyötä, parantaen laajemmassa kuvassa alueen ja maan
kilpailukykyä. Lisäksi pitkän aikavälin tuloksina saadaan muun muassa ympäristöhyötyjä, jotka ovat seurausta
tehostetuista prosesseista ja hukan vähentämisestä.
KumppanitHankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Pohjois-Savon valmistavan teollisuuden pk-yritykset, jotka hyötyisivät
toiminnassaan digitalisaation tuomista ratkaisuista ja toimintamalleista.

Välillisinä kohderyhminä toimivat kaikki alueen yritykset, joiden toiminnassa voidaan hyödyntää digitalisaation tuomia
ratkaisuja ja toimintamalleja, sekä kohdeyritysten asiakkaat ja sidosryhmät.

Välillisenä kohderyhmänä on myös Savonia-ammattikorkeakoulu, joka hyödyntää hankkeen tuloksia koulutuksissaan
ja tulevissa TKI-toiminnoissaan.

Hankkeen kumppaniyritykset ovat: SK Tools Oy, SP stainless Oy, Hanza Toolfac Oy, RD Group Oy, Iisalmen Sähkö- ja Automaatiosuunnittelu Oy, Lapinlahden koneistus Oy, Suomen Elektropinta Oy & Ratesteel Oy.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020