Hankkeen tiedot

NimiJATKUMO - korkeakoulut yritysten jatkuvan oppimisen tukena
Aloituspäivä1.8.2020
Lopetuspäivä31.7.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKristiina Martikainen
KuvausHankkeen tavoitteena on:
1. Yritysten alueellisiin osaamisvajeisiin ja -tarpeisiin perustuvan palvelutarjonnan, kuntien TE-palveluiden ja korkeakoulujen välisen palveluyhteistyön kehittäminen; yhteinen palvelutarjonta ja työnjako valittujen profiilien mukaisesti. Kuntakokeilualueilla syntyneiden toimintamallien benchmarkkaus ja hyvien käytänteiden poimiminen. Ammattikorkeakoulubrändin asema kouluttajakumppanina -selvityksen tekeminen.
2. Osaamiskeskittymän palvelutarjooman suuntaaminen ennakoivasti yritysten tarpeisiin (kartoitus) työ- ja elinkeinotoimen ennakointitietoa hyödyntäen.
3. Ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantaminen (brändityö, yhteinen näkyvyys) ja kuntakumppaneiden veto- ja pitovoiman kehittäminen työvoimapula-aloilla.
KehittämistarveJATKUMO-hankkeen tarkoituksena on ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön syventäminen ja jatkuvaan oppimiseen liittyvän palvelumallin luominen yhdessä alueellisten kuntakokeilukuntien ja työvoimapula-alojen edustajien kanssa. Yhteistyön myötä kullekin ammattikorkeakoululle avautuu mahdollisuus erikoistua tiettyyn kärkiosaamiseen, joka on mallin myötä kaikkien yritysten ja organisaatioiden saatavilla valtakunnallisesti.

Ammattikorkeakouluilta edellytetään yrityslähtöistä tarjontaa ja erikoistumista strategisesti valittuihin osaamisalueisiin, ja sitä varten amk:eissa on luotu erilaisia palvelumalleja. Tämän hankkeen uutuusarvona on, että palvelumalleja suunnitellaan ja piloitoidaan yhteisesti AMK-verkostossa, yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilun ja sen yhteistyörakenteiden kanssa.

Jatkuva oppiminen on tärkeässä asemassa yhteiskunnan kehittämisessä ja on myös yksi ministeriön kärkitavoitteista. Hankkeen myötä eri alueiden ja yritysten mahdollisuudet saada käyttöönsä parhaat asiantuntijat ja hyödyntää kansallista erityisosaamista kasvavat. Yrityksille tarjoutuu laajemmat mahdollisuudet liiketoiminnan vaatiman osaamisen kehittämiseen. Osaavan työvoiman saatavuus paranee, sillä hanke tuo yrityksille käyttöön sellaista erityisosaamista, mitä alueella ei ole aikaisemmin ollut. Koulutuksellisilla ratkaisuilla tuetaan myös työttömien siirtymistä työelämään. Tämä puolestaan parantaa työllisyysastetta, tukee työvoimapula-alojen alueellisia osaamistarpeita ja edistää työurien pidentämistä.
ToimenpiteetTP1. Tarjonnan arviointi ja rakentaminen
TP2. Palvelumallin luominen
TP3. Pilotointi
TP4. Arviointi
Tulokset1) Kartoitetaan osallistuja-amk:ien asiantuntijuus (erityisosaamiset) sekä alueelliset tarpeet/toiveet amk-sektorin jatkuvan oppimisen palvelumallille. Rakennetaan alueelliset verkostot kuntakokeilukuntien toimijoiden (TE-palveluiden) kanssa.
2) Suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallinen koulutuspilotti sekä ketteriä koulutuskokeiluja. Koulutukset opintopisteytetään, mikä osaltaan parantaa koulutusasteiden joustavia hyödyntämismahdollisuuksia ja mahdollistaa myöhempää siirtymää korkeakouluopintoihin. Koulutuksissa hyödynnetään etäopetusvälineitä, mikä puolestaan parantaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien saatavuutta ja saavutettavuutta sekä alueellista yhdenvertaisuutta.
3) Laaditaan jatkuvan oppimisen yhteistyösopimus ja palvelumalli mukana oleville amk:eille. Sopimus ohjaa hankkeen päätyttyä osaamiskeskittymän palvelutoimintaa alueelliset tarpeet huomioiden.
KumppanitHankkeen koordinointi: Lapin ammattikorkeakoulu
Partnerit: Centria-ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö